Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

20.07.2017 vedtok Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) den statlige reguleringsplanen for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen.

Reguleringsplanen sikrer arealer for bygging av ny veg, med bruer og tunneler, langs den aktuelle strekningen, samtidig som hensyn til natur, miljø og lokal og regional samfunnsutvikling ivaretas.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok i 2014 at planen skulle planlegges som en statlig reguleringsplan og i 2015 startet planarbeidet. Sammen med et godt samarbeid med berørte grunneiere, kommuner, fylker og andre berørte parter la dette til rette for at Statens vegvesen kunne planlegge raskt og effektivt. I 2015 vedtok KMD Planprogrammet og i 2016 vedtok KMD en revisjon av Planprogrammet.

20.07.2017 fattet Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) et endelig planvedtak.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Videre fremdrift

Slik blir den videre prosessen:

  • Høst 2017: Bompengevedtak i kommunene og fylkeskommunene
  • 1. halvår 2018: Ekstern kvalitetssikring KS2
  • 1. halvår 2018: Stp. om OPS-prosjektet kan vedtas av Stortinget

Dette gjør det mulig med byggestart i løpet av 2019/2020.

Planområdet

Planen berører syv kommuner i Nordland og Troms fylker og dreier seg om totalt 150 km veg.

Prosjektet er delt inn i 17 parseller. På grunn av mulig konflikt mellom forsvarets langsiktige arealbehov på Evenes og nytt kryss mot flyplassen, er delparsell 15 tatt ut av planen.

Plankart for hver og en parsell samt delrapporter og planbestemmelser finnes som selvstendige dokumenter.

Plandokumentene og vedtaket fra Kommunal og moderniseringsdepartementet finner du her 

Grunneiere får eget brev

Alle berørte grunneiere blir kontaktet direkte med et brev som beskriver videre prosess. Alle innspill som ble gitt i forbindelse med høringsperioden kan leses i merknadsbehandlingen, som ligger som et vedlegg til vedtatt reguleringsplan.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark