Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

For å redusere kostnadene i prosjektet skal det gjøres noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av endring av reguleringsplan” Statlig reguleringsplan for E10/rv.83 /rv. 85 Hålogalandsvegen”, vedtatt 20. juli 2017.

Årsaken til endringene er dårlige grunnforhold som medførte tre lange og kostnadskrevende bruer i vedtatt reguleringsplan. Disse kostnadene var ikke med når kostnadsrammen til prosjektet ble beregnet og vi må derfor kutte kostnadene på strekningen Kåringen-Fiskfjorden.

Det meldes også oppstart på endringer for tunnel LP Kanstadbotn-Fiskefjorden for å vurdere innkorting av tunnelens lengde.

Endringer av gjeldende reguleringsplan

Trykk på lenken for å få opp aktuelt kart.

 

Djupfesthamn

Ved Djupfesthamn er det avdekket dårlige grunnforhold i sjøen. Bru i henhold til gjeldende plan må kuttes, og vegen skal legges nærmere dagens veg. Kurvaturen og standarden på eksisterende veg skal utbedres i henhold til krav.

Forvika

Ved Forvika er det avdekket dårlige grunnforhold i sjøen. Bru i henhold til gjeldende plan må kuttes, og vegen skal legges nærmere dagens veg. Kurvatur og standard utbedres i tråd med eksisterende krav. Det vil medføre økte skredsikringstiltak i Forvika.

Fiskfjorden

I Fiskefjorden skal lang bru på tilkoblingsveg over Dalelva kuttes. Ny avkjørsel fra eksisterende til ny E10 skal etableres med kortere bru.

Tunnel Kanstadbotn-Fiskefjorden

Tunnel Kanstadbotn – Fiskefjorden skal vurderes innkortet. En optimalisering av linja skal vurderes.

 

Her finner du vedtatt plan

Den vedtatte reguleringsplanen for E10/rv.83/ rv. 85 Hålogalandsvegen finner du her.  

 

Synspunkter og innspill innen 5. januar 2018

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte planleggingsleder Unni Kufaas på telefon 99 27 86 56, epost: . Eller Nabokontakt Marianne Losnegaard på telefon 90 18 14 22, epost:

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 05.01.2018.

Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til . Merk innspillet med  "Mimenr. 17/ 208777".

Et av fire områder som må omreguleres. Ved Djupfesthamn er det avdekket dårlige grunnforhold i sjøen. Bru i henhold til gjeldende plan må kuttes, og vegen skal legges nærmere dagens veg. Kurvaturen og standarden på eksisterende veg skal utbedres i henhold til krav.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark