I dag fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tidenes største transportutredning overlevert.

Bildecollage KVU Nord-Norge
KVU Nord-Norge.

I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov landet har for at veiene, luftfarten, sjøfarten og jernbanen skal være i stand til å håndtere utfordringene fram mot 2060.

Dette er en grundig prosess som utreder mulighetsrommet for Nord Norge. Grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn må være til stede for både å forvalte de enorme ressursene som finnes i nord og ivareta Forsvarets og beredskapsmessige behov.

Tiltakspakke som inngår i alle konsepter

KVU Nord-Norge analyserer fire alternative konseptuelle valg. Alle har en felles tiltakspakke som er estimert til 100 milliarder kroner. I tillegg vurderes fire alternative konsepter for å optimalisere transporten:

  • Konsept 1: Forbedring av vei og jernbane: 77 mrd.kr + 100 mrd.kr.
  • Konsept 2: Ny jernbane mellom Narvik og Tromsø: 166 mrd.kr. + 100 mrd.kr.
  • Konsept 3: Ny fergefri vei mellom Fauske og Tromsø: 118 mrd.kr. + 100 mrd.kr
  • Konsept 4: Ny jernbane mellom Fauske og Tromsø: 271 mrd.kr. + 100 mrd.kr.

Anbefalingen fra utredningen er å kombinere konsept 1 med ny innfartsvei til Tromsø fra konsept 3. Til sammen er estimert kostnad for anbefalt konsept da 184 mrd. kr.

Disse KVU-ene er ikke investeringsplaner. Det er utredninger som peker på utfordringer og problemer transporten i nord står overfor, og vi kommer med løsningsforslag. Prosjektene i tiltakspakken og i konseptene må prioriteres med tanke på gradvis gjennomføring sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Endret sikkerhetspolitisk situasjon

En annen faktor er den siste tidens endrede sikkerhetspolitiske situasjon. Og utløst av det; Finlands inntreden i NATO og Sveriges mulige medlemskap. Dette vil endre Forsvarets behov for transportkorridorer i Nord-Norge.

– Vi har vurdert tiltak for å ivareta Forsvaret. Vi har kyst og havner med direktetilgang til Atlanterhavet. Det har ikke naboene våre, sier fungerende kystdirektør Per Jan Osdal.

– Derfor er det viktig at korridorene mot øst er tilgjengelige, har tilstrekkelig kapasitet, og er forutsigbare, fortsetter Osdal.

Pålitelig flytilbud og åpne veier

Tilgjengelighet og forutsigbarhet er også stikkord fra den brede medvirkningen i prosessen. Dette inkluderer innspill fra ordførere, statsforvaltere, fylkeskommuner, næringsliv, ungdom, reindriftsutøvere og Sametinget, som alle har bidratt til å avdekke de faktiske behovene i landsdelen.

For folk flest i nord, og spesielt i Finnmark, er flytilbud- og priser og vinteråpne veier sentralt. Det er lange avstander og heftig vær. Skal du bo i nord, så må du kunne besøke familien og venner andre steder til en akseptabel pris.

– Kort fortalt er det aller viktigste at du vet at du kommer fram dit du skal. Da må infrastrukturen fungere og flytilbudet være tilgjengelig for befolkningen i Nord-Norge og tilreisende, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor.


Fakta om KVU Nord-Norge

KVU Nord-Norge er en konseptvalgutredning som tar for seg helheten i transportsystemet i Nord-Norge, og er gjennomført av Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid.

Jernbanedirektoratet har gjennomført KVU Nord-Norgebanen, som skal vurdere jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad. Vurderingene derfra inngår som en del av det samlede transportsystemet i KVU Nord-Norge.

Begge utredningene er basert på et felles kunnskapsgrunnlag og leveres samtidig til samferdselsministeren 27. september 2023.