Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge kommuner. I vegvesenets anbefaling legges det vekt på tiltak for å bedre bymiljøet, gjøre det enklere å velge kollektivtrafikk, sykkel og gåing.

Konseptene (løsningene) som er utredet er i tråd med bestillingen og er avgrenset til rv. 19 mellom Jeløya og E6 ved Mosseporten, og fv. 118 og fv. 119 mellom Moss sentrum og E6 ved Årvoll.

Fem ulike konsepter
I utredningen er det utviklet fem ulike konsepter for det fremtidige hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Statens vegvesen anbefaler en videreføring av ett av disse på bakgrunn av hvor godt det oppfyller de behovene, målene og kravene som er satt av Samferdselsdepartementet.

Anbefalt løsning; – sentrumstrafikken i tunnel - kollektiv, sykkel og gåing prioriteres – restriksjoner på bilbruk
Den anbefalte løsningen kombinerer tiltak for å bedre fremkommelighet og reisetid for bil og kollektiv i tillegg til å legge til rette for myke trafikanter. Det er også lagt inn restriksjoner for å begrense bilbruk som for eksempel parkeringsrestriksjoner i sentrum og differensiert trafikantbetaling.

Dette inngår i Statens vegvesens anbefaling, som er en videreføring av konsept 5:

  Tiltak:
Veg

Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen (2)
Nordgående havnetunnel (2 løp) Kransen-Tykkemyr (3)
4-felt Tykkemyr-E6 Patterød med ekstra løp i Mosseporten (4)
Havnering-2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen - Kransen (6)
Klostertunnelen-kobling mellom Kransen og Ryggeveien ved Melløs (12)
4-felt Kremmerhuset–Årvoll (8)

 Kollektiv Ny rutestruktur: Pendelruter
Ny kollektivtrase Refsnes-Tronvika med bussprioritering (1)
Kollektivfelt begge retninger Gimleveien-Blinken (der det ikke blir brutt av av/påkjøringsfelt) (2)
Kollektivgate i Fjordveien-Gjennomkjøring forbudt for bil (3)
Kollektivfelt begge retninger Melløsparken-Kremmerhuset (4)
Ny kollektivtrase Høydaveien-Ryggeveien med bussprioritering (5)
Ny kollektivtrase Ekholtveien-Ryggeveien med bussprioritering (6)
Mossefossen-åpne opp for kollektiv i begge kjøreretninger (9)
Ny kollektivtrase Skredderveien-Per Gynts veg med bussprioritering (10)
Økt frekvens: 10 minutt på hovedruter og 15 minutt på andre ruter
Sykkel Hovedvegnett for sykkel (sykkelfelt)
Gang- og sykkelbru over kanalen (1)
Gang- og sykkelbru over Vansjø (Krapfoss - Nesparken) (2)
Gang- og sykkeforbindelse gjennom Mosseporten
Trafikksikkerhet Fartsgrense 30 km/t på sekundærvegnettet i Moss (boligområder og sentrum)
Restriksjoner Parkeringsrestriksjoner
Trafikantbetaling for å begrense biltrafikk og sørge for å overføre trafikk fra bil. (1-6)
Miljø Redusert fartsgrense på lokalvegnett bidrar til støyreduksjon og mindre vegstøv
Estetikk Oppgradering av sentrumsgater som følge av sykkeltiltak
Investerings-
kostnader
3,5 milliarder 2012-kroner

 (Tabellen er hentet fra s.77 i rapporten)

Trafikantbetaling som et eksempel på finansiering
Tiltakene i anbefalt konsept foreslås i hovedsak finansiert ved trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster over en periode på 15 år. Trafikantbetalingen kan vedtas som en bompengeordning etter vegloven eller som vegprising etter Vegtrafikkloven.

KVUen til kvalitetssikring og på høring
Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1) og sendes på høring. Fristen for høring blir kunngjort om kort tid. Etter høringsrunden er det regjeringen som, basert på KVU- rapporten, høringsuttalelser og KS1 tar beslutning om det skal planlegges videre og hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Aktuelt for fylke(r): Viken