Strategi for videre utvikling av rv. 35 Hokksund - Åmot - Jevnaker

— –Den videre planleggingen av rv 35 på strekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker i Buskerud og Oppland skal ta utgangspunkt i løsninger som innebærer oppgradering til vegnormalstandard og tilrettelegging for at økt andel av persontransport skal skje med kollektivtransport, sier statssekretær Lars Erik Bartnes i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

KVU-rapporten for riksveg 35 levert

— Regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik overleverte i dag KVUen for rv. 35 Hokksund–Jevnaker til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Forsinkelse i arbeidet med KVU for riksveg 35

— KVU for rv. 35 Hokksund-Jevnaker skulle etter planen overleveres Vegdirektoratet i begynnelsen av februar. En feil i en av beregningsmodellene fører imidlertid til at overleveringen blir forsinket.

Rapporten fra verkstedet er klar

— 7. og 8. september arrangerte KVU-prosjektet idéverksted på Klækken Hotell i Ringerike kommune. Nå foreligger rapporten fra verkstedet.

Idéverksted for KVU rv. 35 Hokksund–Åmot–Jevnaker

— 7. og 8. september var representanter fra ungdomsråd, kommuner, fylkeskommuner, næringslivet og interesseorganisasjoner samlet på Klækken Hotell i Ringerike i Buskerud. Anledningen var idéverksted for konseptvalgutredningen(KVU) for rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker.