Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Referansegruppa som hjelper Jernbaneverket og Statens vegvesen med å planlegge hvordan transportsystemet på strekningen Jaren–Gjøvik–Mjøsbrua/Moelv bør være i framtida, møttes igjen i november. Våren 2016 skal prosjektgruppa anbefale hvilke konsept som samferdselsmyndighetene bør ta utgangspunkt i ved utvikling av riksveg 4 og Gjøvikbanen i dette området.

Nærmere 30 personer fra næringslivet, kommunene og samferdselsetatene jobbet med valg av hovedkonsept for et framtidig transportsystem i området rundt Gjøvik på dette andre møtet i referansegruppa. Sammenhengen mellom jernbane- og vegsatsing ble belyst, lokale og regionale konsekvenser av mulige traseer ved utbygging av veg og bane likeså. Målet er å legge til rette for mer trafikksikker og effektiv transport av gods, og for at transportsystemet i Gjøvik og arbeidsreiser innenfor og ut av regionen kan bli mer miljøvennlig.

På møtet den 3. november arbeidet referansegruppa særlig med hvilke regionale virkninger de ulike valgene av framtidas veg- og jernbanesystem kan få. I tillegg arbeidet gruppa også med å se særskilt på hvordan arbeidet med å utvikle Gjøvik by henger sammen med valg av nye transportløsninger. Hvis en skal forlenge Gjøvikbanen nordover mot Moelv og koble den til Dovrebanen, kan det f.eks. være hensiktsmessig å flytte Gjøvik stasjon ut av bykjernen. Hvilke virkninger vil dette i så fall ha for trafikanter, næringsliv og beboere i Gjøvik sentrum?

Nå skal prosjektgruppa arbeide videre med transportanalyser som kan gi grunnlag for hvilke konsept styringsgruppa vil anbefale. De ulike konseptene skal vurderes ut fra en nytte-/kostnadsanalyse. Hvilken virkning forskjellige valg kan ha på landskap, nærmiljø, friluftsliv, naturmangfold, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø skal også vurderes.

Referansegruppa skal møtes igjen før prosjektgruppa sluttfører arbeidet og leverer en anbefaling til Samferdselsdepartementet våren 2016.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet