Utredningen er kvalitetssikret

— Eksterne har nå kvalitetssikret konseptvalgutredningen på oppdrag for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

KVU-rapporten ferdig før sommeren

— Prosjektgruppa arbeider med å få ferdig rapporten om framtidige valg av løsninger for transport på veg og jernbane i området mellom Jaren og Mjøsbrua (Moelv). Samferdselsdepartementet skal få rapporten i begynnelsen av juni.

Siste møte i referansegruppa før ferdig rapport

— Torsdag 17. mars møtes representanter for Jernbaneverket, Statens vegvesen, næringslivet og kommunene langs nordre del av rv. 4 og Gjøvikbanen til et siste stormøte før prosjektgruppa sluttfører konseptvalgutredningen.

Mot anbefaling av framtidig utvikling av rv. 4 og Gjøvikbanen

— Referansegruppa som hjelper Jernbaneverket og Statens vegvesen med å planlegge hvordan transportsystemet på strekningen Jaren–Gjøvik–Mjøsbrua/Moelv bør være i framtida, møttes igjen i november. Våren 2016 skal prosjektgruppa anbefale hvilke konsept som samferdselsmyndighetene bør ta utgangspunkt i ved utvikling av riksveg 4 og Gjøvikbanen i dette området.

Vel gjennomført - referansegruppemøte

— 16. juni ble referansegruppemøte avholdt på Gjøvik. Oppgaven til deltagerne var nå å gi signaler på hvilke tanker og ideer Statens vegvesen skulle ta med i videre prosess.

Idéverksted 28. og 29. januar

— Det planlagte verkstedet i desember ble avlyst. Nå blir verkstedet arrangert 28. og 29. desember.