Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

KVU for transportsystemet mellom Jaren på Hadeland og Mjøsbrua er nå overlevert til samferdselsministeren.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utredet ulike alternativer for utvikling av rv. 4 fra Jaren til Mjøsbrua og hele Gjøvikbanen, inkludert mulighetene for en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen på Moelv.

I begynnelsen av desember ble konseptvalgutredningen formelt overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gjøvikbanen forlenges til Moelv

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den eksisterende Gjøvikbanen utbedres som trinn 1 i en framtidig langsiktig løsning for banen i korridoren. Utbedring av eksisterende bane gir gevinster på kort sikt, og er en forutsetning for framtidig løsning for Gjøvikbanen der en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, og dobbeltspor mellom Oslo og Roa, inngår. En sammenkopling av Gjøvikbanen og Dovrebanen er viktig for et robust nasjonalt godstransportnettverk og en selvstendig mjøsregion. Et dobbeltspor mellom Oslo og Roa vil styrke godstransporten vest-øst betydelig.

Rv. 4 utenom Gjøvik by

Rv. 4 bygges ut mellom Gjøvik og Mjøsbrua som trinn 1 i en framtidig langsiktig løsning for riksvegen i korridoren. Mindre tiltak på rv. 4 som bidrar til mer miljøvennlig transport og ønsket byutvikling i Gjøvik bør gjennomføres. Samtidig bør det settes i gang arbeid mot en bypakke/bomring for transportsystemet i og rundt Gjøvik, for å se på mulighetene for å finansiere ulike transporttiltak som ledd i en framtidig løsning. Det er også viktig å få avklart jernbanetrasé gjennom Gjøvik for kobling med Dovrebanen, og omlegging av rv. 4 utenom Gjøvik sentrum. 

Rv. 4 sør for Raufoss

Utbygging av strekningen Gjøvik – Mjøsbrua, reduserer behovet for tiltak på rv. 4 sør for Raufoss (Jaren-Raufoss) ved at en større del av trafikken vil benytte ny og kapasitetssterk infrastruktur på østsiden av Mjøsa. Det er likevel behov for å gjennomføre trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak her. 

Les mer om anbefalingene her.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet, Oslo