Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

16. juni ble referansegruppemøte avholdt på Gjøvik. Oppgaven til deltagerne var nå å gi signaler på hvilke tanker og ideer Statens vegvesen skulle ta med i videre prosess.

Statens vegvesen og Jernbaneverket presenterte hva som kom ut av ideverkstedet tidligere i år og konseptene for de ulike delstrekning, Etter dette skulle deltagerne ta stilling til hva de ønsket videre av de ulike alternativene og om det var noe de svanet,

På møtet var kommuner, næringer og ungdomsråd representert, og diskusjonene gikk livlig for seg rundt bordene.

Referansegruppens samlede innspill kan oppsummeres slik:

  • Parsell 1: Fellesstrekning Hennung anbefales på lang sikt. I påvente av denne strekningen, bør tiltak på eksisterende trase gjennomføres.
  • Parsell 2: Konseptet om Mjøsregionen videreføres, sammen med tiltak fra byutviklingsprosjektet (tiltak fra bystrategi Gjøvik).
  • Parsell 3: Konseptet om ny vei i ny trase anbefales.
  • Jernbane: Sammenkopling av Gjøvikbanen og Dovrebanen bør prioriteres først. Sammenhengen er viktigst, og da spesielt på grunn av nasjonale behov for godstransport. Hvor og hvordan sammenkoplingen bør skje, må ses nærmere på. Samtidig anbefaler referansegruppen å prioritere utfordringene på strekningen Oslo – Jaren/Roa. På lang sikt er det ønskelig med konsept 5 (sammenkopling og dobbeltspor på hele strekningen).

 

MØTE: God diskusjon i gruppene
MØTE: God diskusjon i gruppene Foto: Marthe Lang-Ree
Aktuelt for fylke(r): Innlandet