Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Eksterne har nå kvalitetssikret konseptvalgutredningen på oppdrag for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Konseptvalgutredningen (KVUen) er utarbeidet av Statens vegvesen og daværende Jernbaneverket, nå Jernbanedirektoratet. KVUen har et meget bredt utgangspunkt, og har sett på tiltak som innvirker eller kan innvirke på:

  • Byutvikling i Gjøvik
  • Lokal-, regional- og gjennomgangstrafikk på Rv4 Jaren-Mjøsbrua og, i noen tilfeller, omliggende fylkesvegnett Oppland, samt gang- og sykkeltiltak lokalt
  • Økt kapasitet på Gjøvikbanen for person- og godstransporten
  • Nye persontogruter og nye nasjonale godsruter gjennom sammenkobling av Gjøvikbanen og
  • Dovrebanen

Mens en mer ordinær KVU typisk ser på ulike veg- eller baneløsninger for en gitt parsell/strekning, har denne KVUen sett på et bredt sett med tiltak som dels er uavhengige av hverandre. Samtidig har denne eksterne kvalitetssikringen blitt noe utradisjonell, der ekstern kvalitetssikrer (EKS) etter føringer fra oppdragsgiver har utarbeidet egne banekonsept som så analyseres i rapporten.

Kvalitetssikringen deles i to deler

Kvalitetssikringen er delt iht. føringer fra oppdragsgiver i to deler:

I den første delen, definert som tiltak på «kortere sikt», dvs. neste NTP-periode og frem mot 2040, er det gjort ordinære kvantitative samfunnsøkonomiske analyser av et sett med definerte tiltak. På vegsiden tilsvarer dette i stor grad et redusert konsept som er analysert i KVUen, dvs. med vesentlig mindre investeringer enn hva KVUens tre hovedkonsepter (K1-K3) bygger på. På banesiden er det sett ulike tiltak som alle fraviker vesentlig fra hva KVUens K1-K3 bygger på. Denne delen av analysen er dokumentert i kapittel 3 av rapporten (KS1), og er utdypet i EKS Vedlegg 5 Alternativanalyse


Den andre delen har sett på «langsiktige tiltak», dvs. tiltak som kan være aktuelle først godt etter 2040. I samråd med oppdragsgiver er denne analysen gjort kvalitativt. Her er de store spørsmålene i KVUens konsept K1-K3 diskutert, særlig:
- Hensiktsmessigheten av et dobbeltspor Oslo-Gjøvik-Moelv og sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen samt
- Hvordan persontransportbehovet inn mot Oslo særlig fra de nærmeste kommunene som sogner til Gjøvikbanen og Rv4 kan løses

Rapporten, KS1 Transportløsning Oslo-Jaren-Gjøvik-Moelv, kan du i sin helhet lese under rapporter.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet