Siden høsten 2009 har Statens vegvesen arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandregionen. KVU er en oppfølging av Samferdselspakkens første fase og avtalen mellom Staten, kommunene og fylkeskommunen om belønningsmidler for å fremme kollektivtrafikken. Konseptvalgutredningen er en faglig utredning som skal legge grunnlaget for regjeringens beslutning om videre utvikling av transportsystemet i regionen.

Det er gjort en beskrivelse av dagens situasjon i Kristiansandsregionen og hvordan utviklingen vil bli fremover til 2040. Regionen står ovenfor store utfordringer i transportsystemet. Befolkningen vil øke med omlag 50 000 bosatte frem til 2040, noe som vil medføre 150 000 flere personturer pr dag. Samfunnsmålet er fastsatt av departementet og lyder: Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte.

Tiltakene er satt sammen til to konsepter. Det ene konseptet tar utgangspunkt i en sterk satsing på kollektivtrafikk og kalles "Redusert biltrafikk". Her vil dagens vegnett bli optimalisert, men det er ikke lagt opp til vesentlig nybygging av veger. I stedet satses det på at trafikkøkningen skal tas på kollektiv, på sykkel og til fots. Det vil kreve restriktive tiltak i form av bompenger, rushtidsavgift eller lignende.

Det andre konseptet omfatter også tiltak for kollektiv, gange og sykkel, men i tillegg er det lagt opp til at vegsystemet bygges ut slik at det etableres en ytre ringveg forbi sentrum og at E39 vestover bygges etter den vedtatte kommunedelplanen. Det er også foreslått en ny trase for rv. 9 forbi bydelen Grim, ny veg til Kjevik og i søndre Vågsbygd. Ringvegen skal ivareta de nasjonale og regionale trafikkstrømmene, mens de restriktive tiltakene som foreslås skal sikre at den lokale trafikken i størst mulig grad overføres til kollektiv, gange og sykkel.

Rapporten er nå ferdig fra Region sørs side. Rapporten er blitt til i samråd med kommunene, fylkeskommunen, berørte statlige etater, interesseorganisasjoner og Kristiansand ungdomsutvalg.

Rapporten og underlagsmaterialet vil bli lagt ut på høring på ettersommeren. Høringsfristen vil bli satt slik at både kommuner, fylkeskommunene, berørte statlige etater og andre interesserte får god tid til å sette seg inn i materialet.

Aktuelt for fylke(r): Agder