Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi er i gang med oppstart av reguleringsplan for hovedsykkelveg langs Gamle Okstadbakkan, og inviterer til åpent informasjonsmøte 9. februar.

Illustrasjonsfoto av syklist i Trondheim
Formålet med planen er å legge til rette for en attraktiv, effektiv og trafikksikker sykkelforbindelse fra Tonstad til Selsbakk. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for hovedsykkelveg langs Gamle Okstadbakkan, gnr. 321 bnr. 12 m.fl. i Trondheim kommune. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken.

Formål

Byvekstavtalen er inngått mellom Staten, Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune for perioden 2019-2029. Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Eksisterende gang- og sykkelveg langs Gamle Okstadbakkan er smal og har ikke skille mellom gående og syklende. Bratt stigning på 6-8 % fører til store fartsforskjeller mellom de ulike trafikantene. I tillegg er dekket på gang- og sykkelvegen ujevnt og dårlig stand.

Formålet med planen er å legge til rette for en attraktiv, effektiv og trafikksikker sykkelforbindelse fra Tonstad til Selsbakk. Tiltaket vil bidra til at flere sykler og går, som er i tråd med byvekstavtalen og sykkelstrategi for Trondheim.

Mer informasjon om delstrekningen Tonstad-Sluppen

Eksisterende gang- og sykkelveg skal utvides til sykkelveg med fortau. I tillegg skal eksisterende bussholdeplasser oppgraderes. Krysset mellom Gamle Okstadbakkan og Fossestuvegen skal utbedres for å gi bedre oversikt over trafikksituasjonen og bedre trafikksikkerhet. Du kan se delstrekningen på vedlagte planavgrensning: 

Innspill til planarbeidet

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 24. februar 2023. Send det skriftlig til Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no.

Informasjonsmøte 9. februar

Statens vegvesen inviterte til åpent informasjonsmøte torsdag 9. februar.

Vi takker for gode oppmøte og for mange gode innspill til planarbeidet!

Gikk du glipp av møtet kan du laste ned presentasjonen vi holdt: 

Kontaktinformasjon

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Statens vegvesen ved prosjektleder Torstein Ryeng,
Tlf. 48 19 80 56
E-post: torstein.ryeng@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag