Konkurransegrunnlag er lyst ut og Statens vegvesen tar sikte på byggestart sent 2024.

Kontrakten omfatter bygging av sykkelveg på strekningen fra Nesttunbrekka via Tors veg og Odins veg, videre forbi Fana Blikk, bybanestoppet på Skjold til Apeltunvannet ved Lagunen.  

Illustrasjon av ny sykkelveg mellom Lagunen og Nesttun skal skille syklende og gående.
Ny sykkelveg mellom Lagunen og Nesttun skal skille syklende og gående. Illustrasjon: Statens vegvesen

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt andel gående og syklende, og bidra til at Bergen når målet om nullvekst i personbiltrafikken. Den nye sykkelvegen har også som mål å redusere konflikt mellom transportsyklister og gående ved å legge til rette for separate arealer for gående og syklende på strekningen. Dagens gang- og sykkelveg på strekingen skiller ikke mellom syklende og gående og det er en del biltrafikk på strekningen . Ny Sykkelstamveg vil minimere biltrafikken, kryss til sideveger skal utbedres slik at sikt og utforming skal tydeliggjøre vikepliktforhold og gi økt trafikksikkerhet.

Forventet byggestart siste kvartal i 2024

Miljøløftets sykkelstrategi for Bergen inkluderer E39 sykkelstamveg Bergen, som består av åtte delstrekninger i sykkelvegnettet fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Strekningen fra Nesttun til Skjold (delstrekning 2) har planlagt byggestart siste kvartal 2024. Byggetiden er estimert til 1 år og 8 måneder.