Onsdag 3. april klokken 20:00 starter anleggsarbeidene langs fv. 577 ved Festningskaien.

Trafikanter må påregne noe redusert framkommelighet og syklister anbefales å velge alternativ trase. Arbeidene som starter onsdag kveld er forberedelser til anleggsarbeid, som etablering av anleggsgjerder, skilting og noe mindre gravemaskinarbeider i forbindelse med fjerning av en trafikkøy.

Bildemontasjen viser dagens situasjon ved Festningskaien (øverst) og illustrasjon av ny sykkelveg med fortau (under).
Bildemontasjen viser dagens situasjon ved Festningskaien (øverst) og illustrasjon av ny sykkelveg med fortau (under). Illustrasjon: Rambøll for Statens vegvesen

Det er på strekningen fra Bradbenken til Skutevikstorget arbeidet med bygging av sykkelveg med fortau vil merkes nå i starten. Når anleggsarbeidene kommer i gang, vil arbeidene i hovedsak pågå mellom 07:00 og 15:00 mandag til fredag. Nattarbeid og arbeid i helger vil varsles.

— Entreprenøren starter anleggsarbeidene ved Bradbenken, og etter hvert som anleggsarbeidet kommer ordentlig i gang vil det pågå arbeider langs hele strekningen fra Bradbenken til Glass Knag, forteller byggeleder Bjørn Rusten Lundberg.

Trafikale endringer

Gangfeltet langs Bergenhus Festning blir stengt for gående, som må benytte fortau på Festningskaien. Det blir opprettholdt to-vegs trafikk langs denne delen av traseen, men dagens kollektivfelt vil bli stengt.

Strekningen Bradbenken-Sandvikstorget skal stå ferdig sommeren 2025, mens den nordligste delen fra Sandvikstorget til Glass Knag skal være ferdig sommeren 2026.

Redusert framkommelighet

Fylkesveg 577 vil være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men trafikanter må påregne redusert framkommelighet i perioder og noe lengre reisetid. Bussreisende vil merke at enkelte busstopp på strekningen flyttes i anleggsperioden. Endringene vil varsles via Skyss i app og oppslag på busstoppene.

Ber syklister velge alternativ rute

Syklister som ferdes på strekningen vil oppleve redusert framkommelighet og omkjøring. Strekningen vil være åpen for trafikk, men vi henstiller syklister til å benytte seg av alternativ rute mens anleggsarbeidene pågår. Alternativ rute vil gå via Amalie Skrams vei, Ekregaten, Sandviksveien og Nye Sandviksvei. Årsaken er at tilbud for gående og syklende på flere partier langs fv. 577 vil legges om når anleggsarbeidene pågår.

Kartet viser forslag til alternativ sykkelrute Amalie Skrams vei via Ekregaten, Nye Sandviksvei videre til sentrum.
Kartet viser forslag til alternativ sykkelrute Amalie Skrams vei via Ekregaten, Nye Sandviksvei videre til sentrum. Illustrasjon: Google Maps

Viktig oppfordring til trafikantene

Den alternative sykkelruten vil skiltes, men det vil ikke gjøres andre tiltak. Det er derfor viktig at både bilister og syklister tar høyde for at det kan være flere syklende som velger den alternative sykkelruten og at alle trafikantgrupper er oppmerksomme, og avpasser fart og viser hensyn slik at vi unngår trafikkfarlige situasjoner.

Om prosjektet

Statens vegvesen signerte i februar kontrakt med Vassbakk & Stol for bygging av sykkelstamveg på den drøyt to kilometer lange strekningen. Dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet.

Kontaktperson: 

Bjørn Rusten Lundberg
Byggeleder Statens vegvesen
Mobil: +4797422488
E-post: bjorn.rusten.lundberg@vegvesen.no