Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en konseptvalgutredning for transportsystemet for Tønsberg-regionen. Arbeidet med dette er fullført og rapporten ligger for tiden ute til høring.

Vi har registrert at dette har skapt stor debatt i Tønsberg-området. Det er veldig bra. Vi trenger en god debatt om framtidas transportsystem i Tønsberg. Statens vegvesen registrerer at en del av debatten dreier seg om spørsmål som det ikke skal tas standpunkt til nå. Vi ønsker derfor å bidra til en klargjøring av hva som skal besluttes nå og hvilke beslutninger som ligger lenger fram i tid.
I høringsperioden ønsker ikke Statens vegvesen å delta i noen debatt, men vi ønsker å orientere om hva vi har foreslått og hvilke vedtak som skal fattes på dette stadiet i prosessen.

Hva er en KVU?

Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning på overordnet og prinsipielt nivå som gjennomføres før formell planlegging etter plan og bygningsloven. Oppdraget er gitt av Samferdselsdepartementet gjennom et eget brev med mandat for utredningen og omfatter mye mer enn en ny Nøtterøyforbindelse.
Etter at høringen er gjennomført, vil regjeringen beslutte hvilke prinsipielle løsninger som skal velges for transportsystemet i Tønsberg – regionen og evt. gi videre føringer for videre planlegging etter plan – og bygningsloven.

Krav og løsninger

I de løsningene som er vurdert og i vår anbefaling er det lagt stor vekt på hvilke behov man har og hvordan disse behov kan dekkes på en best mulig måte for samfunnet etter at det har vært en omfattende medvirkning fra lokale myndigheter og interesseorganisasjoner.
Løsningene må tilfredsstille de krav og ønsker som Samferdselsdepartementet og Stortinget har gitt oss, både gjennom mandatet og Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. I tillegg kommer selvfølgelig også de behov og ønsker som lokale og regionale myndigheter samt interesseorganisasjoner er opptatt av. 

Fastlandsforbindelse

I Tønsberg-regionen er det behovet for en mer robust fastlandsforbindelse og en utvikling av transporten i en mer miljøvennlig retning som har utmerket seg. Tønsberg sentrum sin utvikling har også hatt stor betydning. Dette betyr  at tiltak for å bedre fremkommeligheten og tilbudet på kollektivtransporten, bedring av forholdene for sykkel og å bygge en ny Nøtterøy forbindelse er blant de viktigste grepene i utredningen..
Det er et overordnet mål at ikke løsningen skal føre til økning i bruk at privatbil. 
Statens vegvesens utredning konkluderer med at en ny forbindelse til Nøtterøy bør gå fra et sted nord på Nøtterøy, og inn mot byen. I tillegg til dette må det satses tungt på kollektivtiltak, og på å bedre forholdene for sykelistene. Det vil også være nødvendig å se på tiltak for å begrense bilbruken. Analysene og vurderingene våre framgår av rapporten.

Hva skal besluttes nå?

Vi registrerer at veldig mye av diskusjonen dreier seg om ny Nøtterøy-forbindelse. Vi forstår at det er stor interesse og engasjement rundt dette. Men dette er bare et av flere grep som foreslås i vår utredningen. Det innebærer at lokale myndigheter og interesseorganisasjoner inviteres til å ta standpunkt til det prinspielle grepet nå.
Helt konkret betyr det at det er helhetsgrepet som nå er til høring, det vil  bla. si hvor skal en ny vegforbindelse til Nøtterøy/Tjøme gå ( nordover fra  øya, vestover eller i nærheten av nåværende kanalbru), hvilke hovedgrep skal vi gjøre for å øke kollektiv- og sykkeltrafikk for å begrense veksten i biltrafikken ,bompenger og evt. andre bilrestriktive tiltak. Vi har gitt våre anbefalinger om dette i rapporten.

Hva skal ikke besluttes nå?

Den detaljerte utformingen av løsningene som hvor gang- og sykkelveger, nye vegforbindelser, kryssutforminger og busstraseer skal gå, tilhører neste fase etter at vi har fått regjeringens endelige avgjørelse på prinsippene. Hva angår ny Nøtterøy-forbindelse, som er et av mange tiltak i den totale pakken, har vi foreslått en løsning nordover fra Nøtterøy. Vi har pekt på at det innebærer en løsning over eller under Byfjorden.
Ut fra den kunnskap vi har i dag ser det ut til at den beste løsningen er bru mellom Kaldnes og Korten.

Først prinsippet, så detaljene

Det viktig å presisere at det endelige valget av løsning, dvs. tunnel eller bru og endelig plassering av vegen, først skal besluttes når det er gjennomført planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det viktigste nå er om man er enig eller uenig prinsippet om at ny fastlandsforbindelse skal gå i retning nordover fra Nøtterøy.
Høringsfristen er satt til 1. mai. 2014 og vi ønsker alle lykke til med høringen. Vi stiller gjerne opp og informerer i de fora det måtte være ønske om det.  En bred og god høringsprosess hvor alle kommer til orde er den beste vegen til en god løsning til beste for Tønsberg-regionen.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark