Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Trafikkveksten på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er langt større enn det som tidligere har vært beregnet. Væretunnelen må innen få år utvides med nytt løp for å imøtekomme internasjonale sikkerhetskrav.

I arbeidet med nasjonal transportplan for 2014 til 2023 foreslår Statens vegvesen at det avsettes statlige midler til utvidelse av de tre tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal. EU sikkerhetskrav for eksisterende tunneler sier at veger med årsdøgnstrakfikk (ÅDT) over  20 000 skal ha fire felter og midtdeler.

Nye trafikkprognoser indikerer behov for en snarlig utvidelse av Væretunnelen

En analyse av trafikkutviklingen på E6 mellom Ranheim og Værnes ble i høst (2012) utført av Asplan Viak i samarbeid med Statens vegvesen. Rapporten viser at trafikkveksten på strekningen over lang tid har hatt en langt høyere økning enn fylkesgjennomsnittene for de to Trøndelagsfylkene. I Trondheim og deler av Malvik har den årlige trafikkveksten vært på rundt 4 % i de senere årene. Den høye trafikkveksten skyldes faktorer som befolkningsvekst, stor byggeaktivitet med mange nærings- og boligetableringer og utvidelse av Værnes lufthavn. Fremtidig trafikk på strekningen er i analysen beregnet ut i fra historiske data, faktiske registeringer fra tellestasjoner inne i tunnelene og statistisk forventet trafikkøkning basert på forventet befolkningsvekst i området. I beregningsgrunnlaget er det lagt til grunn at det vil være bomstasjoner på strekningen også i fremtida.

Krav til firefelts tunnel, trafikkmengde med ÅDT over 20 000, kan i henhold til prognoser komme innen to til sju år for Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen. Helltunnelen har betydelig lavere trafikk enn tunnelene nærmere Trondheim. Det er beregnet at behovet for et nytt tunnelløp nås va 2027. Utvidelse av Stavsjøfjellet tunnel forutsetter utvidelse av Hommelvik bru. Helltunnelen kan utvides uavhengig av Sandfærhus bru.

  • Væretunnelen – behov for nytt løp i år 2015
  • Stavsjøfjelltunnelen- behov for nytt løp i år 2019
  • Helltunnelen behov for nytt løp i år 2025- 2029

Planarbeid for strekningen Væretunnelen (fra Reppe- til Leistadkrysset) vil startes opp våren 2013. Oppstart av en tilsvarende planprosess for området mellom Stav gjestegård til og med Stavsjøfjell tunnel og Hommelvik bru planlegges i tidsrommet mellom 2013 – 2014. Driving av nye tunnelløp vil gi stort overskudd av steinmasser. Parallelt med første del av planarbeidene vil det derfor gjøres en konsekvensutredning av deponiområder med tilhørende interessentanalyse for masseoverskudd.

Bomstasjoner har stor påvirkning på trafikkmengden

Bomstasjonen på Ranheim vil etter dagens vekst i trafikkmengden kunne ferdigstille innkrevingen mellom 2021 og 2023. Beregninger viser at det kan forventes en meget markant økning i trafikken dersom bomstasjoner på strekningen avvikles uten at det kommer nye restriktive tiltak for kjøring på E6. Som figuren nedenfor viser, vil det spesielt for Væretunnelen som har høyest trafikktall i dag, kunne bli en dramatisk økning av trafikkmengden på E6 dersom bompengeinnkreving faller bort. Ut i fra prognosetallene med og uten bompengeinnkreving synes det riktig å stille spørsmål til om dagens vegsystem har kapasitet til å håndtere en fremtidig situasjon der bomstasjonene fjernes og det blir en stor trafikkøkning som følge av dette.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag