Denne uken startet de forberedende arbeidene i Rådhusgata og på Rådhusplassen. Arbeidene legger til rette for den midlertidig beredskapstraséen.

Se også:

Rådhusgata

Rådhusgata reguleres som forkjørsveg med trafikk i begge retninger. Fartsgrensen på 30 km/t opprettholdes og syklister og bilister deler på vegarealet.

Christiania torv

Statens vegvesen gjør tilpasninger på Christiania Torv slik at store kjøretøy fra vest kan benytte beredskapsvegen når denne må tas i bruk.

Rådhusplassen

Rådhusplassen må også forberedes for beredskapsvegen. I vest flytter vi en lysmast med et trafikklys. I tillegg setter vi opp en bom for å forhindre trafikk inn på Rådhusplassen fra Dronning Mauds gate når beredskapsvegen ikke er i bruk.

Ledeskinner på Rådhusplassen

Tett opp til selve stengedatoen 1. juli vil vi legge på plass de gule ledeskinnene som skal ligge på bakken og signalisere vegbanene når plassen må brukes som beredskapsveg.

Skiltarbeider

Når Ring 1 stenger skiltes det omkjøring via E18 Operatunnelen. Skiltarbeidene har startet og vil pågå frem mot stenging.

Omkjøringstrasé

Midlertidig rundkjøring i St. Olavsgate

Vi bygger en midlertidig rundkjøring i kryss Pilestredet x St. Olavs gate. Den midlertidige rundkjøringen skal stå ferdig til 1. juli og innkjøring til Pilestredet i østgående retning (mot Hammersborgtunnelen) stenges.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk

Vi lager nye reguleringsplasser og bussholdeplass for regionbusser vest i St. Olavs gate. Fortauet i kryss Frederiksgate x St. Olavs gate skal justeres for at buss kan svinge.

Alle midlertidige tiltak tilbakeføres til opprinnelig standard når Ring 1-arbeidene er ferdige.

Aktuelt for fylke(r): Oslo