Bygdøylokket ble først bygget på 50- og 60-tallet og senere bygget om på 2000-tallet. Sjølystlokket sto ferdig i 2003.

Bygdøylokket fra våren 2023
Bygdøylokket fra våren 2023 Foto: Erik Larsstuen

Bygdøylokket består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har fire kjørefelter, to i hver retning. På toppen av lokket er det en rundkjøring. Betongkonstruksjonen på Bygdøy er modent for rehabilitering.

Sjølystlokket fra våren 2023
Sjølystlokket fra våren 2023 Foto: Erik Larsstuen

Sjølystlokket sto ferdig i 2003 og består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har tre kjørefelt i hver retning. I tillegg er det av- og påkjøringsramper i vestre ende av lokket. Oppe på lokket er det grøntarealer og gangveg. Sjølystlokket er 167 meter langt og ca. 30 meter bredt.

Hoffselva krysser Sjølystlokket under E18 i rør og leder vannet ut i Bestumkilen. Røret er i dårlig forfatning, og har gitt setningsskader i kjørebanen til E18. Rørundergangen er også en flaskehals mot Bestumkilen, og tilfredsstiller ikke nye krav til dimensjonering for 200-års flom.

Sjølyst- og Bygdøylokket