Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det skal legges til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

planavgrensing detaljregulering Kjopsvik
Kart som viser avgrensing av detaljregulering.Illustrasjon.

 

E6/rv. 827 Tilrettelegging lavutslippsferger