Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre reguleringsplaner skal oppdateres. Reguleringsendringen er på høring til 23. mars.

Som en del av Harstadpakkens satsning på kollektivtrafikk, skal eksisterende busstopp ved Bergselva oppgraderes. I den forbindelse varsles det herved endring av reguleringsplaner etter forenklet prosess, jf. Plan- og bygningslovens §12-14.

Planene som skal endres er disse:

1)   Reguleringsplan for Rv. 867 Samamoa-Ervik, planID 403, vedtatt 25.03.2004

2)   Reguleringsplan for Samagata, planID 145, vedtatt 09.10.1974

3)   Reguleringsplanen for Tofta Gravlund, planID 490, vedtatt 25.09.2015

Målet med planendringen er å oppgradere de to eksisterende busstoppene langs rv. 83 Samagata, ved Bergselva. Grunnen til at disse er valgt ut er at de hverken tilfredsstiller kravene til brukervennlighet eller trafikksikkerhet, og de er heller ikke universelt utformede. I tillegg vurderes andre trafikktiltak som gang- og sykkelveg, fortau og fotgjengeroverganger i planområdet.

Mindre endring

Den planlagte oppgraderingen er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om plannivå og Harstad kommune har åpnet for at planendringene kan vurderes som mindre endringer av eksisterende reguleringsplaner for området. Kriteriene for dette er at de i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før planmyndighetenes behandling av søknad om mindre endring av reguleringsplan, skal saken forelegges myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som berøres av vedtaket. Disse skal gis anledning til å uttale seg, jfr. pbl. § 12-14 tredje avsnitt, og det er med denne bakgrunnen dokumentet sendes ut på høring.

Dokumentene til denne høringen finner du nederst i saken.

Send inn dine innspill

Ansvarlig for planlegging og utbygging er Statens vegvesen, i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune og Harstad kommune gjennom Harstadpakken. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent.

Innspill til planarbeidet sendes til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, eller på e-post til .

Frist 23. mars 2020.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med Karianne Lund Heitmann på e-post eller telefon 476 19 087.

Etter høringsperiodens utløp oversendes høringsinnspill, plandokumentene med justert plankart og reguleringsbestemmelser til Harstad kommune for endelig vedtak.

Foto: Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark