Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 18. juni fikk styringsgruppen i Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen en ny orientering om arbeidet med riksvei 19 gjennom Moss. Her kan du lese mer om status - både for krysningspunkt mellom jernbane og vei, planprogram og grunnundersøkelser.

Foreløpig framdriftsplan for riksvei 19 gjennom Moss
Framdrift for riksvei 19 i Moss per 18. juni 2018.

 

Oppstart planprogram
Statens vegvesen går nå i gang med formell planlegging etter Plan- og bygningsloven. Høsten 2018 starter arbeidet med et planprogram som skal være grunnlag for en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Målet er å avklare hvor ny riksvei 19 kan ligge, og deretter utarbeide en reguleringsplan for å detaljere det valgte alternativet.

Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av formålet med ny riksvei 19, planprosess med frister og deltagere, medvirkningsopplegg, alternativer og utredningsbehov. Vi vil gjennom planprogrammet se på flere alternative løsninger, både lang og kort tunnel og eventuelt en vei på overflaten med lokk over. Disse løsningene vil bli diskutert og avklart sammen med blant annet Moss og Rygge kommuner, Østfold fylkeskommune, Bane NOR og Jernbanedirektoratet – som alle er parter i Samarbeidsavtalen for mosseregionen.

Korridor velges i planprogrammet
Vi legger opp til å vurdere alternativer for ny riksvei 19 innenfor to korridorer; nordover i området der veien går i dag, og sørover mot Årvoll. Gjennom planprogrammet ønsker vi å avklare i hvilken av disse to korridorene den nye veien kan ligge. Planprogrammet skal brukes til å velge korridor, og til å sile alternativer innenfor den valgte korridoren for å ta med et håndterbart antall alternativer videre inn i konsekvensutredningen.

En korridor beskriver et større område, og det kan være mange veitraseer og alternativer innenfor én korridor. Det er altså korridoren for ny riksvei 19 som skal avgjøres gjennom planprogrammet. Valg av veitrasé skjer senere i planprosessen.

Det er Moss kommune som er planmyndighet og som til slutt skal vedta planen for ny riksvei 19.

Forsere planleggingstiden
Sammen med Samferdselsdepartementet, Moss kommune og de andre partene i Samarbeidsavtalen vil Statens vegvesen fortløpende vurdere om det er mulig å forsere deler av planprosessen som er skissert ovenfor. Vi ser blant annet på mulighetene for å gjennomføre flere prosesser parallelt eller overlappende. Målet er å korte ned planleggingstiden mest mulig.

Krysningspunkt for ny vei og jernbane
Det er tett samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen om løsningene for jernbane og riksvei 19 i Moss. Vi jobber nå med å avklare hvor den nye veien kan krysse jernbanetraseen.

Det ser ut til å være mulig for riksvei 19 å krysse over jernbanen i området ved Kransen. I jernbaneprosjektet er det tatt høyde for full utstøping av jernbanekulverten i dette området. Målet nå er derfor å avklare om dette er tilstrekkelig eller om det er behov for ytterligere forsterkninger for å legge til rette for ny riksvei 19.

Oppstart grunnundersøkelser
Vi går i gang med grunnundersøkelser rett etter sommerferien 2018. Dette skal gjøres i området fra ferjekaia og opp mot Kransen, og i korridoren opp mot Mosselva. Det er der det er knyttet størst usikkerhet til grunnforholdene og hvor det ikke er gjort undersøkelser tidligere, hverken av Bane NOR eller andre.

Det er vanlig å gjennomføre grunnundersøkelser i alle planfaser, så det vil bli behov for flere undersøkelser underveis. At det ikke gjennomføres boringer i et område i denne omgang betyr ikke at det er utelukket med veitraseer der.

Så snart vi har bestemt mer detaljerte punkt for grunnboringer blir grunneierne kontaktet direkte. Vi vil komme med mer informasjon til alle berørte og pressen i forkant.

Våre boredata vil bli sammenstilt med grunnundersøkelsene fra Bane NOR og tidligere undersøkelser som finnes. Dette for å få et mest mulig komplett bilde av grunnforholdene, og komme frem til mer eksakt hvor veien kan krysse jernbanen.

To byggeperioder
Det vil bli to separate byggeperioder for henholdsvis jernbane og riksvei 19. Reguleringsplanen for jernbanen er vedtatt og Bane NOR er klare til bygging. Riksvei 19 ble gitt prioritet av Stortinget i Nasjonal transportplan først våren 2017 og ligger derfor flere år etter jernbanen i planleggingen. Men ved å avklare krysningspunktet for vei og jernbane nå skal vi unngå at jernbanetunnelen må graves opp igjen for å legge inn nødvendige forsterkninger for å tåle en vei over eller under.

Det vil bli stilt krav til framkommelighet for de ulike trafikantgruppene under byggingen av jernbanen. Det samme vil også bli gjort i byggeperioden for ny riksvei 19.

Finansiering
Å vurdere hva som er teknisk mulig å bygge opp mot kostnader vil være et vesentlig spørsmål videre. Parallelt med veiplanleggingen skal det gjennomføres en prosess knyttet til finansieringen av ny riksvei 19, der vi blant annet må vurdere hvor det kan være aktuelt å sette opp bomstasjoner.

Bred medvirkning
En ny riksvei 19 gjennom Moss vil berøre mange. Nå som vi går i gang med den formelle planleggingen etter Plan – og bygningsloven vil det bli mer konkrete ting å gi innspill på. Vi ønsker en åpen prosess og vil legge opp til bred involvering i dette arbeidet underveis.

Se presentasjonen
Det var Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, som presenterte status for styringsgruppen i Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i mosseregionen, mandag 18. juni 2018. Her finner du presentasjonen.

Illustrasjon av planprosess med planprogram
Skissen viser en normal planprosess. Statens vegvesen starter arbeidet med planprogram høsten 2018. De blå punktene angir når planforslagene legges til offentlig ettersyn slik at alle kan uttale seg. De røde punktene angir når det skal fattes vedtak. Innløsing av eiendommer (grunnerverv) og detaljplanlegging (prosjektering) utføres etter kvalitetssikring 2 (KS2).
Aktuelt for fylke(r): Viken