Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Varslingsbrev er sendt til de grunneiere det gjelder.

Statens vegvesen utarbeider kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 19 fra dagens ferjeleie til E6. I forbindelse med planleggingen er det behov for å foreta supplerende grunnundersøkelser. Undersøkelsene kan berøre enkelte eiendommer i Moss kommune. Statens vegvesen har sendt varslingsbrev til dem dette gjelder.

Slik gjennomføres grunnundersøkelsen

Vi skal kartlegge både løsmasser (type, fasthet, kvalitet) og fjelldybder, grunnvannsnivå, kvikkleire samt andre geotekniske parametere. Undersøkelsene vil bli utført med en beltegående borerigg. Ved mykt underlag, kan det bli spor etter traktoren. For å unngå spordannelse vil det bli lagt ut treplater/kjørelemmer før boreriggen kjører inn.

For å undersøke grunnvannsnivået vil vi installere måleutstyr. Utstyret plasseres slik at det er til minst mulig sjenanse på eiendommen.

Arbeidet vil bli utført i oktober- november 2021 med mannskaper og utstyr fra Statens vegvesen.

Resultater fra undersøkelsene blir senere vurdert og behandlet. I noen tilfeller kan det være behov for ytterligere undersøkelser. I så fall blir grunneiere kontaktet på nytt før det settes i gang ytterligere arbeid på eller nær aktuell eiendom.

Aktuelt for fylke(r): Viken