Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

- I Moss er det i perioder i løpet av en dag mye kø, og nå er vi glade for å få flere forslag til hvordan vi kan bøte på køen langs riksvei 19, sier leder av styringsgruppa for samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen og fylkesvaraordfører, Siv Henriette Jacobsen.

Fredag 26. oktober la arbeidsgruppa som har jobbet med løpende og avbøtende tiltak for riksvei 19 fram sitt diskusjonsgrunnlag for styringsgruppa. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Moss kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

- Dette er spennende tiltak, sier Jacobsen og ordfører i Moss, Hanne Tollerud. Ny riksvei 19 er under planlegging, men vi kan ikke vente med å gjøre noe med trafikkutfordringene i Moss, sier de. – Derfor har vi fått forslag på bordet som kan gjennomføres på kortere sikt, og i det vi har fått presentert er det et bredt spekter av tiltak vi nå må diskutere nærmere, legger de til. – Blant annet må vi i dialog med næringslivet – hensynet til næringstransporten i Moss er viktig, sier mosseordføreren. – Å få gode løsninger for bussen, syklister og gående er også avgjørende – da blir det lettere for flere av oss å velge miljøvennlig reisemåte, legger Jacobsen og Tollerud til.
 

Arbeidsgruppas anbefalinger

Målet med tiltakene i diskusjonsgrunnlaget er bedre framkommelighet på riksvei 19. Noen av tiltakene forsterkes av hverandre og må ses i sammenheng med andre tiltak.

• Arbeidsgruppa har sett på fire veistrekninger og foreslår i diskusjonsgrunnlaget at det er tiltakene på strekningen fra Gimlekrysset til rådhuskrysset partene i samarbeidsavtalen bør prioritere.

• Hvis flere skal velge sykkel, gange og kollektiv må vi tilrettelegge bedre for disse trafikantgruppene. Blant annet er det foreslått et kollektivfelt fra Gimlekrysset til kanalbrua, og tilrettelegging for sykkel i sidegatene.

En bedre trafikkmiddelfordeling vil bidra til bedre plass på veiene for alle trafikanter. Prioriteringene er også i tråd med samarbeidsavtalens mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Blant anbefalingene finner vi også:

• Det anbefales at Moss kommune igangsetter et arbeid med en helhetlig parkeringspolitikk i samarbeid med Statens vegvesen og næringslivet. En målrettet parkeringspolitikk gir stor effekt i forhold til kostnad. Det er viktig at parkeringspolitikken sikrer tilrettelegging for kundeparkering og besøkende til byen.

• Konseptet Hjem-jobb-hjem er et viktig til tiltak for å få flere av arbeidsreisende over på sykkel, gange og kollektiv. Prosjektet inneholder en flere «gulrøtter» som kan bidra til å endre reisevaner. Tiltaket forutsetter en god dialog mot arbeidsgiver og næringsliv. Hjem-jobb-hjem prosjektet kan settes i verk i regi av samarbeidsavtalen. Innhold, deltagelse og ressursbruk bør avklares vår 2019.

Infrastrukturtiltakene er på skissestadiet og med svært usikre kostnader. Dersom partene beslutter å gå videre med nye tiltak, er det derfor behov for videre arbeid knyttet til både planlegging og finansiering.

Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling i mosseregionen er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Rygge kommune, Bane NOR, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hensikten med samarbeidet er å samordne og koordinere ulike infrastrukturprosjekter for å oppnå koordinerte og omforente løsninger.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken, Innlandet, Oslo