Statens vegvesen bygger ny parallell bru på rv. 22 over E6 i Fredrikstad. Brua skal sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø på E6.

Den nye brua er nå ferdig bygget, og siste finpuss med asfaltering, kantstein og veimerking over og på hver side inn mot rundkjøringene pågår. Vi er også ferdig med trafikkomlegging på E6, og alle fire felt er åpne for trafikk.

Den gamle brua over E6 skal også få nytt dekke. Det vil si at vi nå legger et løp over på ny bru, slik at trafikken kan gå over det andre løpet inntil begge løpene over den gamle brua er asfaltert. Her blir det justeringer av tverrfall og lengdeprofil, og kantsteinslinjer og føringer tilpasses nye løp inn mot begge rundkjøringene.

Årum undergang er ferdig, og asfaltering av gang- og sykkelvei på hver side pågår. Terrengtilpassing og beplanting pågår for fullt.

Midlertidige rundkjøringer er fjernet

Midlertidige rundkjøringer som har sikret anleggstrafikken ut og inn av anlegget er nå fjernet. Dette gjør det noe enklere og bedrer trafikkavviklingen frem til full ferdigstillelse av prosjektet.

Oversikt over anlegget Årum bru i Fredrikstad
Oversikt over anlegget Årum bru i Fredrikstad høsten 2021 (Foto: Statens vegvesen)

Gang- og sykkelvei Kilevoldveien – Vardeveien

På vestsiden bygger vi ny gang- og sykkelvei langs rv. 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Den blir tilknyttet det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er lagt nytt overvannsystem med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Oppbyggingen inn mot Årum bru utføres med lette masser, og det skal kjøres inn over 20 000 kubikkmeter totalt på begge sider av E6. Det er nedsatt hastighet på strekningen. 

Slik blir ny Årum bru i 2022.
Slik blir ny Årum bru i 2022. 3D-illustrasjon ved Norconsult/Statens vegvesen

Ordfører Siri Martinsen åpnet nye Gråvollen undergang

Nye Gråvollen undergang åpnet fredag 5. november 2021,  og skolebarna fikk tilbake skoleveien til Årum skole.

Gråvollen undergang var stengt fra påske til november. Skoleveien ble lagt om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien, mens Vegvesenet bygget ny Gråvollen undergang under riksvei 22. 

For å gjøre den midlertidige skoleveien trafikksikker, ble fortauet forlenget i Sundløkkaveien og det ble etablert opphøyde fotgjengeroverganger i krysset, med ny belysning.

Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang
Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang sammen med elevrådet på Årum skole. Foto: Bente Tovik

Les nyhetssaken Ordfører Siri Martinsen åpnet nye Gråvollen undergang på Årum | Statens vegvesen

Bussholdeplass Sundløkka E6 er fjernet 

Bussholdeplassen Sundløkka E6 på rv. 22 ble fjernet 12. mars 2021. Nærmeste bussholdeplass for reisende til Sarpsborg er Billett på østsiden av rundkjøringen. I retning Fredrikstad er det laget en midlertidig bussholdeplass i krysset Kilevoldveien. 

Når prosjektet blir ferdig sommeren 2022, kommer det ny bussholdeplass.

Pendlerparkeringen er stengt

Innfartsparkeringen på Årum er stengt fra 15. mars 2021 og fram til sommeren 2022. Den erstattes av en ny og større innfartsparkering når prosjektet er ferdigstilt.

Alternative parkeringsplasser er:

  • E6 Solbergtårnet
  • E6 Lekvoldkrysset

Rv. 22 Årum bru