Statens vegvesen har bygget ny parallell bru på rv. 22 over E6 i Fredrikstad. Brua sikrer god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø på E6.

Den nye brua er nå ferdig bygget, og tirsdag 28. juni var det offisiell åpning med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og ordfører Siri Martinsen.

Samferdselsministeren åpnet Årum bru
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Årum bru, flankert av Fredrikstadordfører Siri Martinsen til venstre og Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje til høyre. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland holder saksen klar. Foto: Håkon Aurlien

Prosjektet omfatter ny bru på riksvei 22 parallelt med eksisterende bru over E6, ny rundkjøring og ny gang- og sykkelvei. Den nye gang- og sykkelveien knyttes direkte sammen med eksisterende sykkelveinett mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Nye underganger sikrer krysningsstedene under riksveien i vest og rampene i øst.

Hele kryssområdet har fått ny veibelysning. Alle gamle armaturer er skiftet ut med nye LED-armaturer og alle stolper på gamleveien er flyttet og gjenbrukt.

Det er lagt nytt overvannsystem med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Oppbyggingen inn mot Årum bru er utført med lette masser, og det er kjørt inn over 20 000 kubikkmeter totalt på begge sider av E6.

På østsida av E6 er det bygget et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet.

Årum bru ferdig bygget
Årum bru er ferdig bygget. Bildet er tatt etter veiåpning 28. juni 2022 Foto: Bjørn Frode Johansen / Statens vegvesen

Krevende å bygge bru over trafikkert E6

Park & Anlegg AS ble valgt som entreprenør og startet arbeidene i februar 2021. 

Arbeidet med brudekket krevde at vi måtte stenge deler av E6 i anleggsperioden.  Trafikkomleggingen skjedde i flere omganger fram til slutten av februar 2022.

Det har vært tilnærmet normal trafikk på riksvei 22 og på E6 gjennom hele anleggsperioden.  

Noen viktige hovedmengder

  • 1 ny tofelts bru, lengde 77 meter og største bredde 15 meter
  • 1 060 meter gang- sykkelvei, 5,5 meter bred mellom undergangene og 3,5 meter bred ellers
  • Asfalt 16 400 m2
  • Trær 110 stk
  • Busker 5 500 stk
  • Gress 35 000 m2
  • Belysning: 34 nye armaturer på vei og 32 lamper på gang/sykkelveien
Anleggsarbeidet på Årum bru
Det har vært krevende å bygge bru over E6. (Foto: Statens vegvesen)

Store grøntområder med busker og trær

Det nye kryssområdet er preget av store grøntområder. Det er plantet totalt 110 trær og 5500 busker av ulike slag. Til sammen er det snakk om ca 35 000 kvadratmeter med grøntområder.

På de store grøntarealene på hver side av E6 er det plantet 50 – 60 nye trær sammen med de eksisterende bøketrærne, og i skråningene inn mot undergangene er det etablert nye felt med trær og busker som bjørkebladspirea og japanspirea. I den nye store rundkjøringen er det plantet Flikkranstopp.

I øst følger nye trær den nye gang- og sykkelveien, noe som gir en god opplevelse for de som sykler og går. Der er en variasjon av bjørk, sommereik, søtkirsebær, ullungrogn og noen grantrær.

Beplantning Årum bru
I skråningene inn mot undergangene er det etablert nye felt med trær og busker. Foto: Statens vegvesen

Gråvollen undergang åpnet 5. november 

Nye Gråvollen undergang åpnet fredag 5. november 2021,  og skolebarna fikk tilbake skoleveien til Årum skole.

Gråvollen undergang var stengt fra påske til november 2021. Skoleveien ble lagt om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien, mens Vegvesenet bygget ny Gråvollen undergang under riksvei 22. For å gjøre den midlertidige skoleveien trafikksikker, ble fortauet forlenget i Sundløkkaveien og det ble etablert opphøyde fotgjengeroverganger i krysset, med ny belysning.

Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang
Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang sammen med elevrådet på Årum skole. Foto: Bente Tovik

Les nyhetssaken Ordfører Siri Martinsen åpnet nye Gråvollen undergang på Årum

Flere nyheter om Årum bru

Rv. 22 Årum bru