Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen sender nå over kommunedelplan for rv 22 Kryssing av Glomma til Fet kommune for sluttbehandling. Statens vegvesen anbefaler revidert alternativ A2.

Som følge av innspill fra høringsrunden sommeren 2017, anbefalte Statens vegvesen i mars 2018 et revidert alternativ A2. Dette alternativet innebærer en separat lokalveibru med fire meter gang- og sykkelbane parallelt med ny 4-felts bru over Glomma. Dette medførte økte kostnader utover kostnadsrammen i Nasjonal transportplan (NTP), fra 2.550 millioner kroner til 2.876 millioner kroner i 2018-verdi. Med bakgrunn i positive prinsippvedtak om bompengefinansiering lokalt, sendes planen nå til Fet kommune for vedtak. Endelig avklaring av finansiering og evt. optimalisering for å redusere kostnader vil bli vurdert i reguleringsplanfasen.

Det antas at Fet kommune vil fatte vedtak i valg av alternativ i løpet av 2019. Gjenstående alternativer er revidert A2 og revidert E2, som har en kostnadsramme på 4.336 millioner kroner i 2018-verdi. Begge alternativer inkluderer ny lokalvegbru.

Reguleringsplan er neste steg

Tredje og siste steg i planleggingen av en stor veiutbygging er reguleringsplan som er en detaljering av det alternativet som er vedtatt i kommunedelplanen. Reguleringsplanen ar blant annet for seg en detaljert utforming av vegens beliggenhet, berørte arealer og eiendommer, utforming av konstruksjoner, veikryss, støytiltak, adkomster etc. Byggestart kan tidligst skje i 2024 med en ferdigstillelse i 2027.

Aktuelt for fylke(r): Viken