Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Rundt 150 personer møtte torsdag 6. april opp på et informasjonsmøte om ny riksveg 22 over Glomma på Fetsund. På møtet ble Statens vegvesen sin anbefaling om trasé for ny riksveg 22 presentert.

Informasjonsmøtet på rådhuset på Fetsund ble holdt i forbindelse med at kommunedelplanen med konsekvensutredning for riksveg 22 sin kryssing av Glomma nylig er lagt ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden varer frem til 31. mai 2017 og merknader kan sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller .

Utredet seks alternativer

Statens vegvesen sitt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning bygger på et planprogram vedtatt av kommunestyret i Fet den 13. april 2015. I arbeidet med kommunedelplanen har Statens vegvesen utredet de seks alternativene A, A2, C2, D2, D2.1 og E2. Det er laget teknisk plan og kommunedelplan av alternativene A2, D2.1 og E2. På det åpne informasjonsmøtet torsdag 6. april ble det vist film av de disse tre traseene. Disse filmene kan du se under menypunktet "Video" i menyen til venstre.

Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Statens vegvesen har vurdert alternativene A2, D2.1 og E2 ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser er ting som har budsjettvirkning for det offentlige slik som investeringer, drift og vedlikehold, skatte- og avgiftsinntekter, trafikantnytte og kostnader for samfunnet knyttet til ulykker, støy og luftforurensning og skattekostnad. Ikke-prissatte konsekvenser som har blitt vurdert er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser.

Alternativene A2, D2.1 og E2 scorer ulikt på de ulike punktene som er vurdert. Resultatene vises i denne tabellen:

Prissatte konsekvenserA2D.2.1E2
Trafikantnytte205020502335
Budsjettvirkning for det offentlige   
Investeringer (eks. mva.)- 1886- 2206- 3196
Drift og vedlikehold- 128- 138- 309
Skatte- og avgiftsinntekter495495414
Sum budsjettvirkning for det offentlige- 1518- 1848- 3091
Samfunnet for øvrig   
Ulykker- 214- 214- 167
Støy og friluftsliv- 164- 146- 101
Skattekostnad- 304- 369- 618
Sum samfunnet forøvrig- 682- 731- 886
    
Netto nytte- 150- 528- 1642
Netto nytte per budsjettkrone- 0,10- 0,29- 0,53
Rangering etter prissatte konsekvenser123
Ikke prissatte konsekvenserA2D2.1E3
Landskapsbilde----/-----
Nærmiljø og friluftsliv----/----/--
Naturmangfold--------
Kulturmiljø--/-------
Naturressurser--/-------/--
Samlet vurderingNegativSvært negativNegativ
Rangering ikke prissatte konsekvenser231
    
Samlet vurdering prissatte/ikke prissatte123

De tre alternativene er også vurdert opp mot måloppnåelse. Alternativenes måloppnåelse kan du se i denne tabellen:

MålA2D2.1E2
Redusert reisetid i rushtidenGodGodGod (+)
Bedre trafikkavviklingGodGodGod (+)
Bedre fremkommelighet for kollektivtransportGodGodGod
Færre ulykker lags rv. 22/økt trafikksikkerhetGodGodGod (+)
Redusere miljøulempene (herunder støy)GodGod (-)God
Tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklendeGodGodGod
Rangering i forhold til måloppnåelse231

Anbefaler A2

Statens vegvesen har anbefalt at alternativ A2 som er en firefelts bru med separat gang- og sykkelvegbane vedtas som trasé for ny Glommakryssing på Fetsund. Anbefalingen begrunnes med at A2 kommer best ut etter en samlet vurdering av prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser, lokal og regional utvikling, samt måloppnåelse.

Videre fremdrift

På informasjonsmøtet på rådhuset på Fet orienterte avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen om Glommakryssingens omtale i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029. I dette forslaget, som skal til behandling i Stortinget før sommerferien, er en utbygging av ny Glommakryssing i Fet finansiert i perioden 2024-2029. Men før den tid skal det gjennomføres et godt stykke planarbeid.

Etter at høringsperioden går ut den 31. mai, skal Statens vegvesen behandle merknadene som har kommet inn til forslag om kommunedelplan med konsekvensutredning. Det er videre ventet at forslag til kommunedelplan oversendes Fet kommune for endelig behandling i løpet av høsten. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, skal det utarbeides en reguleringsplan og byggeplan samt gjennomføres grunnerverv før utbyggingen av ny Glommakryssing kan starte.

Avdelingsdirektør Nils Karbø orienterer om rv. 22 Glommakryssingen og Nasjonal transportplan.
Aktuelt for fylke(r): Viken