Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Lillestrøm kommune starte arbeid med detaljregulering for rv. 22.

Detaljreguleringen gjelder strekningen Garderveien og Kringenkrysset ved Fetsund i Lillestrøm kommune.

Kart over reguleringsområdet
Statens vegvesen planlegger ny riksveg 22 mellom krysset Gardervegen i nordvest til Kringenkrysset i sørvest. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hensikten med planleggingen

Hensikten med planarbeidet er å bedre framkommelighet for kollektiv- og nærings- trafikk, tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fetsund og styrke grunnlaget for kollektiv, sykkel og gange.

Vi planlegger:

  • Firefelts veg fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund, til Kringenkrysset i øst, en strekning på ca. 3,1 km
  • Ny rundkjøring med avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon på Glommas vestside
  • Planskilt kryss med fv. 172 til Sørumsand på østsiden av Glomma
  • Ny riksvegbru sør for dagens bru. Dagens bru rives.
  • Nye gang- og sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og støyskjerming

Informasjonsmøte og åpen kontordag

I forbindelse med oppstart av planarbeid ble det holdt åpent informasjonsmøte 24. mai, i Fetsund kommunehus.

Vi strømmet møtet live via Teams. Klikk på lenken under for å se opptar fra møtet.

Se opptak fra det digitale møtet her.

Statens vegvesen vil også være til stede på en åpen kontordag 31. mai bli mellom klokken 14.00 og 18.00 samme sted. Det blir drop-in, ingen påmelding er nødvendig.

Innspill, merknader og spørsmål

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet, ber vi om at disse sendes skriftlig til Statens vegvesen på epost: eller til postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi sendes til Lillestrøm kommune på eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Vennligst merk henvendelsen med «Rv. 22 Kryssing av Glomma» og kommunens saksnummer PLAN-21/01943. Frist 8. juni 2022.

Dokumenter tilhørende varsel om planoppstart finner du på nettsidene til Lillestrøm kommune.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen v/planleggingsleder Jan Terje Løitegård, e-post:
tlf.: 958 94 852.

Forskrift om konsekvensutredninger

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Begrunnelse for Lillestrøm kommunes vurdering finnes i referat fra oppstartsmøte, se kommunens nettside under.

Feltundersøkelser

Det vil bli gjennomført befaringer og feltundersøkelser i området. Grunneiere som berøres av undersøkelser som fysisk berører deres eiendom, vil bli kontaktet direkte innen oppstarten av arbeidet.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8.

Aktuelt for fylke(r): Viken