Detaljreguleringsplan med tiltak for gående og syklende, kjørende og kollektivtrafikken i krysset mellom rv. 22 (Trømborgveien) og Kjærlighetsstien i Mysen, Eidsberg kommune.

Planavgrensning
Planavgrensning rv. 22–Kjærlighetsstien

Det mangler et tilbud til myke trafikanter som skal krysse rv. 22 ved Kjærlighetsstien / fv. 693 (Småbruveien). For å gi gående og syklende et trafi kksikkert tilbud for kryssing av riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming, etablere venstresvingefelt fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien, samt kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien. Det skal også etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Merknadsfrist

Innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen 15. august 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
e-post , merkes 15/203858

Spørsmål

Kontaktperson hos Statens vegvesen er:

Knut Runningen, tlf. 91 10 54 59, e-post

Aktuelt for fylke(r): Viken