Tidligere riksveg 111, endret til riksveg 22 fra 15. april 2019.

Reguleringsplanarbeidet ble satt på vent i 2018, men Statens vegvesen startet opp igjen planarbeidet på nyåret i 2022.

 

Det planlegges gang- og sykkelveg fra buss-stoppen ved Nygårdshaugen til innkjøringen ved Holmegil, tiltaket vil kople seg på eksiterende gang- og sykkelveg i begge ender, og således utgjøre et helhetlig strekningstilbud.

Buss-stoppene på strekket planlegges oppgradert og utbedret til universell standard. Det planlegges også samtidig en opprydning av trafikkfarlige private adkomster fra riksveg 22, disse får erstattet løsning for adkomst.

Bakgrunn for tiltaket

Strekningen langs riksveg 22 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg mangler et effektivt tilbud til gående og syklende. På grunn av stor trafikkmengde og stor andel tunge kjøretøy er ikke rv. 22 i dette området trygt for gående og syklende. Strekingen er i dag inkludert i "Plan for hovednett for sykkel i Sarpsborg" og utgjør en del av rute 5; Torget–Ise. Dagens rute går i dag en kronglete vei i det kommunale vegnettet inne i boligområdet nordvest for rv. 22.

Framdrift

Det legges opp til vedtak av reguleringsplanen i våren 2023. Bygging kan først skje
når reguleringsplanen er vedtatt av Sarpsborg kommune, og etter ferdig byggeplan og grunnerverv. Deretter må det utarbeides konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge anlegget. Planen er at utbyggingen skal starte i 2024 forutsatt at det bevilges penger til prosjektet. Det er Bypakke Nedre Glomma (BPNG) som skal finansiere byggeplan, grunnerverv og bygging.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Viken
Finansiering:
Bompenger
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale

Rv. 22 Nygårdshaugen–Holmegil © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1530 Moss

Kontakter

Knut Colling Westerbø

Prosjektleder
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert: