Strekningen langs riksveg 22 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg mangler et effektivt tilbud til gående og syklende. På grunn av stor trafikkmengde og stor andel tunge kjøretøy, er ikke riksveg 22 i dette området trygt for gående og syklende.

Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelveg langs strekningen.

Byggeplanarbeidet er i gang. Planlagt byggestart er høsten 2024 med ferdigbygd prosjekt høsten 2025.

 

Det planlegges gang- og sykkelveg fra buss-stoppet ved Nygårdshaugen til innkjøringen ved Holmegil, tiltaket vil kople seg på eksiterende gang- og sykkelveg i begge ender, og således utgjøre et helhetlig strekningstilbud.

Buss-stoppene på strekket planlegges oppgradert og utbedret til universell standard. Det planlegges også samtidig en opprydning av trafikkfarlige private adkomster fra riksveg 22, disse får erstattet løsning for adkomst.

Bakgrunn for tiltaket

Strekningen langs riksveg 22 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg mangler et effektivt tilbud til gående og syklende. På grunn av stor trafikkmengde og stor andel tunge kjøretøy er ikke rv. 22 i dette området trygt for gående og syklende. Strekingen er i dag inkludert i "Plan for hovednett for sykkel i Sarpsborg" og utgjør en del av rute 5; Torget–Ise. Dagens rute går i dag en kronglete vei i det kommunale vegnettet inne i boligområdet nordvest for rv. 22.

Framdrift

Det legges opp til vedtak av reguleringsplanen i våren 2023. Bygging kan først skje
når reguleringsplanen er vedtatt av Sarpsborg kommune, og etter ferdig byggeplan og grunnerverv. Deretter må det utarbeides konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør som kan bygge anlegget. Planen er at utbyggingen skal starte i 2024 forutsatt at det bevilges penger til prosjektet. Det er Bypakke Nedre Glomma (BPNG) som skal finansiere byggeplan, grunnerverv og bygging.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Bompenger
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Oppstart:
Høst 2024
Antatt åpnet:
Høst 2025

Rv. 22 Nygårdshaugen–Holmegil © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1530 Moss

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
415 29 669
E-post:

Nikolai Ringbakken Hansen

Prosjekteringsleder
Telefon:
901 56 046
E-post:

Geir Østlund Johnsen

Telefon:
415 17 205
E-post:

Sist oppdatert: