Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Detaljregulering av gang- og sykkelveg fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg kommune.

Viser til tidligere annonsert oppstart 01.09.2015 av arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av gang- og sykkelveg langs rv. 111 (Iseveien) mellom Nygårdshaugen og Holmegil.

Grunnen til at vi nå utvider planområdet

Det er flere uoversiktlige private avkjøringer med direkte tilknytning til rv. 111. Statens vegvesen ønsker å vurdere disse gjennom et trafikksikkerhetsprosjekt som tas opp i reguleringsplanen, der man søker å gi de aktuelle eiendommene en sikrere tilkomst gjennom etablering av alternative løsninger.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Illustrasjonskart som viser planens avgrensning

Merknadsfrist

Innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen 16. februar 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
e-post , merkes 15/203840

Spørsmål?

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Knut Runningen, tlf. 91 10 54 59, e-post  

Aktuelt for fylke(r): Viken