Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen mener ny rv. 36 vil gi en bedre løsning for vegsystemet i Grenland samtidig som vegen også har en viktig regional funksjon.

kart over Grenland med to røde ringer for start og endepunkt for nye vei som planlegges
Kart som viser strekningen Svv planlegger, fra Skjelsvikdalen i Porsgrunn i sør (øverst i kartet) til Skyggestein utenfor Skien i nord (nederst på kartet) (Foto: Statens vegvesen) Illustrasjon: Statens vegvesen

Den skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene innenfor byregionen, avlaste lokalvegene i Grenland og i tillegg bedre forholdene for gods- og persontransport mellom E18 i sør og E134 lenger nord i fylket.

NTP 2022-2033

Prosjektet rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein er del av en helhet i videreføringen av bypakken og er i Nasjonalt Transportplan 2022-2033 forutsatt delvis bompengefinansiert med mulig oppstart i slutten av første seksårsperiode. Statens vegvesen har nylig lagt fram sitt forslag til porteføljeprioritering, hvor dette prosjektet er prioritert.

Bedre trafikkflyt, tryggere trafikk og avlaste lokalveger

Hovedhensikten med ny rv. 36 er uansett valg av løsning å overføre trafikk fra omliggende vegnett og avlaste byområdet. Ny løsning for rv. 36 skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i byområdet.

Rv 36 prosjektet skal i henhold til NTP se på en helhetlig løsning og planlegge sammenhengende strekning fra Skjelsvikdalen sør i Porsgrunn til Skyggestein nordvest for Skien. Det er viktig å ikke allerede nå sile ut delstrekninger i planarbeidet som skal igangsettes. Byutredningen fra 2018 nevner i denne sammenheng at det bør gjøres detaljerte vurderinger av hvordan ny rv. 36 på vestsiden av elva vil påvirke trafikkflyten i Porsgrunn sentrum.

Rv. 36 skal se på en helhetlig løsning, planlegges som en sammenhengende strekning fra Skjelsvikdalen sør i Porsgrunn til Skyggestein nordvest for Skien. Prosjektet er det største prosjektet i videreføringen av Bypakke Grenland og vil inngå i en framtidig, langsiktig byvekstavtale.

Standard og omfang ennå ikke valgt

Statens vegvesen utbedrer der vi kan, og vi bygger nytt der vi må. Vi utreder nå hvilke løsninger en vil se på i den videre prosessen. Hvilken standard og omfang ny rv. 36 vil ha, skal avgjøres gjennom planprosessen. Det er ikke tatt stilling til spørsmålet om firefelts veg eller to/trefelts veg, som mye av den pågående debatten kan gi inntrykk av.

Den videre planprosessen vil se på de muligheter det skal jobbes videre med for at politikerne skal ha et godt beslutningsgrunnlag senere.

Planprogrammet bestemmer ikke løsning

Hovedmålet med et planprogram er:

Gjøre rede for formålet med prosjektet

Gjøre rede for hvilke vegløsninger som skal utredes

Gjøre rede for hvilke temaer som skal utredes

Redegjøre for planprosess, fremdrift og medvirkning

Planprogrammet bestemmer IKKE løsninger

Realisering av rv. 36 krever lokal enighet

Ny rv. 36 har en ramme i NTP 2022-33 på 5,3 mrd. kroner. Staten finansierer 2,8 mrd. kroner av dette. Resten må finansieres av bompenger som del av en bypakke. Det forutsetter lokalpolitisk enighet. Er Porsgrunn eller Skien kommune uenige i foreslått løsning, kan ikke prosjektet realiseres.

Status

På møtet med Porsgrunn kommune 16. mai presenterte Statens vegvesen sitt syn på den aktuelle situasjonen og gjorde opp status for rv. 36 pr. mai 2022:

Vi er enige i nullvekstmålet i byområdet, og vi er sterkt opptatt av kostnader. Vi må heller ikke bygge mer enn nødvendig. Vi ønsker en byvekstavtale og en forbedret rv. 36 som en del av ny bypakke. Det betyr at vi i samarbeid må finne en løsning som lar seg delfinansiere av bompenger, med de premissene som staten og byområdet er enige om for en ny bypakke.

Statens vegvesen er opptatt av å planlegge en sammenhengende strekning fordi en helhetsløsning er best både for Skien og Porsgrunn kommune. Vi presenterte også ulike scenarioer for mulige korridorer for ny rv. 36 gjennom de to kommunene.

Dropper høybro

Statens vegvesen vil i fortsettelsen vurdere kryssing av Porsgrunnselva enten på lavbro eller i tunnel under elva. Mulig høybro velger vi å ta ut i den videre planleggingen.

Dialogen med kommunene fortsetter i dagene og ukene framover. Vi håper på enighet om en omforent løsning til videre planprosess for ny rv. 36 i begge kommuner så snart som mulig.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark