Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen aksepterer ikke en videre kommunedelplanprosess for rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein med føringer fra Porsgrunn formannskap 26/1 2023.

Dersom vedtakspunktene 1 og 3 ikke blir endret, står Statens vegvesen overfor to valg: Stanse videre utredningsarbeid i Porsgrunn kommune, eller be om statlig fastsettelse av planprogrammet.

Formannskapet i Porsgrunn behandlet saken 26. januar, og vedtok planprogrammet med fire tilleggspunkter. Statens vegvesen ble bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding på vedtaket før bystyrets behandling.

Konsekvenser for prosjektet

Statens vegvesen har stor respekt for at Porsgrunn har klare ønsker om planløsning for ny rv. 36, men Statens vegvesen kan ikke akseptere en videre kommunedelplanprosess med de føringene som følger av vedtakspunkt 1 og 3. Vedtakspunktene bryter etter vår vurdering med alternativvurderinger vi er pålagt å gjennomføre som beslutningsgrunnlag i kommunedelplanprosesser.  

Dette er stridens kjerne

Formannskapet i Porsgrunn vedtok blant annet dette i sitt møte 26/1 2023:

  1. I planprogrammet endres tabellen i pkt. 5.2.2 Rød korridor til likelydende tekst for strekningen Skjelsvikdalen - Klevstrand som i tabell 5.2.1 Gul korridor. 

Det vil si at det ikke utredes ny vei i dagen øst for dagens vei. Det er i tråd med formannskapets tidligere vedtak, samt prosjektets mål nr. 3 om at planen skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet. Det utredes heller ikke avkjøring fra E18 i ramper. Avkjøring i rampe fra E18 vil gjøre at man ikke får påkjøring på rv.36 fra sørlige bydeler i Grenland før neste kryss. 

3.       Dimensjoneringsklasse H3 skal ikke benyttes i Porsgrunn.  

Klassen gjelder firefelts motorvei, her med 90 km/t og 1,5 km mellom kryss som skal være planskilt. Vi er i et byområde og veien bør dimensjoneres med høy kapasitet og med fartsgrenser på 60-70 km/t. Forslaget ivaretar kostnadskontroll og å tilpasse vegen til byområdets behov og prosjektets målsetning om å legge til rette for byutvikling i bybåndet.  

Mulig veg videre

Dersom planprogrammet blir statlig fastsatt, vil planleggingsprosessen fortsette på ordinært vis med medvirkning fra kommuner og vedtak av kommunedelplanen i bystyrene.

I gjeldende NTP er prosjektet prioritert med en oppstart i slutten av første periode. Regjeringen har varslet reduserte rammer og det er større konkurranse om investeringsmidler. Kontinuitet i planarbeidet er derfor viktig.

Statens vegvesen oppfatter at ny rv. 36 er et viktig element i transportsystemet i videreføring av Bypakke i Grenland. For å gå videre med en helhetlig bypakka så er beste løsning, sett fra Statens vegvesen sitt ståsted, å fortsette planleggingen i Porsgrunn og Skien kommuner.

Statens vegvesen forventer at Bystyret frafaller tilleggspunktene i vedtaket fra formannskapet 26.01.2023 og fastsetter planprogrammet i Bystyret 9.februar.

 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark