Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for rv. 3, strekningen Evenstad–Imsroa syd.

Formålet med planarbeidet er utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs rv. 3 på strekningen Evenstad til Imsroa syd, en vegstrekning på ca. 5 km langs dagens veg. Dette innebærer bl.a. mindre omlegginger, breddeutvidelse og utretting av svinger.

Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. Dagens veg på strekningen Evenstad–Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Det er utarbeidet et planprogram som grunnlag for arbeidet med reguleringsplanen. Dette legges nå ut til offentlig ettersyn i perioden 12. juni–14. august 2015 i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 14-2.

Varslingen omfatter ikke forslag til planprogram, men det er lagt ut som vedlegg til denne siden, og www.stor-elvdal.kommune.no/ kunngjoringer. I tillegg ligger dokumentene i trykt versjon på kommunehuset til Stor- Elvdal kommune på Koppang, besøksadresse Storgata 120, 2480 Koppang.

Innspill

Innspill til planarbeidet sendes innen 14. august 2015 til

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
  • .

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert, og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Spørsmål kan rettes til

  • Statens vegvesen Region øst v/ Ole Fossum, e-post , tlf. 906 00 359 (ferie uke 30-34),
  • Frode Bakken, e-post , tlf. 913 44 248 (ferie uke 28-33), eller
  • Geir Hoff, e-post , tlf. 913 16 313 (ferie uke 27-30).
Rv. 3 Evenstad–Imsroa syd
Planavgrensning
Aktuelt for fylke(r): Innlandet