To planer til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen varsler offentlig ettersyn av to reguleringsplaner, rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd og Rogner massetak

Kontrakt i havn

— Statens vegvesen signerte kontrakt for sanering av fire eiendommer ifb. med bygging av ny rv. 3.

Reguleringsplan vedtatt

— Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad–Imsroa ble vedtatt Stor-Elvdal kommune 31.01.2018.