Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler offentlig ettersyn av to reguleringsplaner, rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd og Rogner massetak

Statens vegvesen har revidert forslag til planendring for rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd og utarbeidet et reguleringsplanforslag for Rogner massetak. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Vegvesenet gjennomført høring og offentlig ettersyn. Dette ble gjennomført i perioden 18.02-01.04.23. Planforslagene er nå oversendt Stor-Elvdal kommune for sluttbehandling.

Her finner du alle plandokumentene

Reguleringsområdet er markert med gul stiplet linje. Innen for dette området planlegges ny rv. 3 på strekningen. Massetaket på Rogner er markert med grønt.
Reguleringsområdet er markert med gul stiplet linje. Innen for dette området planlegges ny rv. 3 på strekningen. Massetaket på Rogner er markert med grønt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planendring for rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd

Forslag til planendring for rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd lå ute til høring og offentlig ettersyn sommeren 2021. Statens vegvesen har foretatt endringer i planforslaget på bakgrunn av at Statsforvalteren hadde innsigelse til dette forslaget.

Dette er hovedendringene i planforslaget:

  • Ny rv. 3 er hevet over 200-års flommen i Glomma
  • Driftsundergangene har fått bedret frihøyde
  • Dagens rv. 3 er justert lokalt ved Rogner massetak
  • En mindre justering av undergang og driftsveg ved RognaPl
  • Nødvendige justeringer som følge av hevet veglinje

Reguleringsplan for Rogner massetak

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for uttak av inntil 400 000 m3 løsmasser i et område rett nord for Rogner gård. Stor-Elvdal kommunestyre har fastsatt planprogram for planarbeidet. Etter at uttaket og riksveganlegget er ferdig, vil arealene bli ryddet, planert og istandsatt med tanke på fortsatt jord- og skogbruksdrift.

Åpen kontordag

Vi inviterer til åpen kontordag på Høgskolen Innlandet studiested Evenstad, Anne Evenstads vei 80, den 09.03.23 mellom kl. 14.00 og 19.00. Der vil Statens vegvesen være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill.

Merknader og innspill

Har du merknader eller synspunkter til planforslagene, ber vi om at de sendes skriftlig til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no innen 01.04.23

Har du spørsmål, kan du også kontakte:

  • Planleggingsleder Ellen Agnes Huse på telefon 951 56 950 og e-postadresse ellen.agnes.huse@vegvesen.no.
  • Prosjektleder Arne Meland på telefon 928 88 883 og e-postadresse arne.meland@vegvesen.no.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet