Reguleringsplanene for Rv. 3 Evenstad - Imsroa syd og Rogner massetak ble vedtatt av Stor-Elvdal kommune 21. juni 2023.

Statens vegvesen har revidert forslag til planendring for rv. 3 Evenstad bru – Imsroa syd og utarbeidet et reguleringsplanforslag for Rogner massetak. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Vegvesenet gjennomført høring og offentlig ettersyn. Dette ble gjennomført i perioden 18. februar til 1. april 2023.

Plandokumenter Rv. 3 Evenstad bru - Imsroa syd 2023:

Plandokumenter Rogner massetak 2023: