Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad–Imsroa ble vedtatt Stor-Elvdal kommune 31.01.2018:

Statens vegvesen skal nå i samarbeid med Stor-Elvdal kommune revidere detaljreguleringsplanen.

Hensikten med planendringene er å øke nytten for samfunnet, gi bedre framkommelighet og øke trafikksikkerheten. I tillegg er det et mål å få til en mer rasjonell anleggsgjennomføring.

Vi planlegger mindre endringer og optimaliseringer.

Vi ønsker å gjøre mindre justeringer sidevegs for å tilrettelegge for underganger for landbruket og å opprettholde dagens veg som lokalveg. I tillegg vil vi heve ny rv. 3 på deler av strekningen, for å sikre fremkommeligheten på vegen ved flom i Glomma.