Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak, høringsfristen utløp 29.08.2021.

Vi bearbeider nå reguleringsplanene etter innspillene vi mottok i forbindelse med offentlig ettersyn og varsel om planoppstart.

Endelig planforslag sendes Stor-Elvdal kommune for sluttbehandling vinteren 2023.

Parallelt med planvedtaksprosessen starter vi med anskaffelse av entreprenør.

Dersom alt går etter planen, har vi en forventning om byggestart våren 2024 med ferdigstillelse i løpet av 2026.

Prosjektet er en del av Statens vegvesens utbedringsprosjekt i Østerdalen, og en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Søkkunda bru til Evenstad. Dagens veg er ulykkesutsatt med mange svinger og den ligger tett på bebyggelsen.

Hva skjer videre:

  • Det ble varslet planoppstart for reguleringsplan for massetak ved Rogner, og reguleringsendring for rv. 3-traséen ble lagt ut til offentlig ettersyn i juli 2021.
  • Endelige planforslag sendes Stor-Elvdal kommune for sluttbehandling vinteren 2023
  • Konkurransegrunnlaget for prosjektet lyses ut våren 2023
  • Planlagt anleggsstart vår 2024
  • Ferdigstillelse 2026

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
5400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
2026

Riksveg 3 Evenstad–Imsroa sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670, 2340 Løten.

Kontakter

Arne Meland

Prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Ellen Agnes Huse

Planleggingsleder
Telefon:
951 56 950
E-post:

Linda Elisabeth Brateng

Prosjekteringsleder
Telefon:
992 57 257
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: