Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 3 Østerdalen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge rv. 3 Evenstad - Imsroa

Rv. 3 er en sterkt trafikkert vegstrekning og en hovedferdselsåre for tungtransporten nord syd i landet. Vegen er stedvis smal og svingete. Statens vegvesen planlegger bygging av tre delstrekninger som hovedsakelig skal bygges i ny trasé.

 

-Vi er helt i innspurten med to av strekningene. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet allerede i år, sier områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen.

 

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen forslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga. Regjeringen har foreslått 553 millioner i første periode og 500 millioner i andre periode. Det betyr at prosjektet Tunna bru med ny veg kan lyses ut allerede nå og strekningen Evenstad – Imsroa første halvår 2022.

 

Strekningene er tre av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

 

Rv. 3 Tunna bru og ny veg. (Tynset)

Prosjektet er ferdig planlagt og kan lyses ut i markedet like etter påske. Prosjektet legges ut som totalentreprise med planlagt byggestart sommeren 2021.

Vi bygger til sammen 3,1 km ny veg og ny Tunna bru over elven med samme navn. Vi skal jevne ut stigninger og strekke ut svinger. Vegen breddes også slik at den forberedes til 90 km/t.

 

Strekningen Evenstad – Imsroa (Stor-Elvdal)

Vi jobber nå med optimalisering av gjeldende reguleringsplan. Arbeidet med grunnerverv og avskoging er igangsatt. Prosjektet har fått oppstartsmidler for 2020-2021.

Reguleringsplanen legges ut il offentlig høring før påske og vi venter et vedtak på denne til høsten. Deretter lyses prosjektet som totalentreprise med planlagt byggestart våren 2022.

Vi skal bygge drøyt 5 km ny veg i hovedsakelig ny trasé. Gamlevegen blir liggende som lokalveg.

 

Strekningen Fjell – Opphus sør (Stor-Elvdal)

Strekningen er ca. 5 km lang. Vi holder på med reguleringsplanlegging etter den såkalte skoglinja. NTPs forslag til økonomisk ramme tilsier bygging først i siste seksårsperiode, dvs. tidligst i 2028.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet