Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak.

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd

Statens vegvesen har i samarbeid med Stor-Elvdal kommune foretatt
endringer i detaljreguleringsplanen for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd som ble
vedtatt 31.01.2018.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 legger nå
Vegvesenet forslaget til planendring ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 05.07-29.08.21.

Planforslag

Du kan laste ned planforslaget til reguleringsendring og dokumentene til planoppstart til Rogner massetak fra siden reguleringsplan og planoppstart.

Hva er endret sammenlignet med gjeldende reguleringsplan?

Hovedinnholdet i vårt forslag til planendring er:

  • I samsvar med kommunestyrets ønsker har vi lagt inn fire driftsunderganger
    for husdyr og mindre maskiner
  • Riksvei 3 er løftet noe for å kunne tåle en 50-års flom i Glomma
  • Den gamle rv. 3 på strekningen beholdes sammenhengende som lokalveg
  • Bekkeløpet for Evja beholdes stort sett som i dag, med noen mindre
    omlegginger

Rogner massetak, planoppstart

Statens vegvesen har i samarbeid med grunneier startet planarbeid for å legge
til rette for uttak av fyllmasser til nye rv. 3 fra en forekomst ved Rogner gård. Vi
søker om konsesjon for uttak av inntil 400 000 m3 masse.

Planområdet ligger nord for tunet på Rogner og vest for dagens rv.3. Området,
som er på ca. 110 da, ligger i sin helhet på arealer som er eid av Rogner gård
og Statens vegvesen. Etter at uttaket og riksveganlegget er ferdig vil arealene
bli ryddet, planert og istandsatt med tanke på fortsatt jord- og skogbruksdrift.

Planområdet er vist med egen omramming i oversiktskartet: Kartillustrasjon Rv. 3 Evenstad–Imsroa syd og Rogner massetak.pdf

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (01.07.2017). Det er utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet som følger varsel om planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes endelig av Stor-Elvdal kommune.

Merknader og innspill

Vi ber om merknader til planendringen, synspunkter og innspill til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for massetaket innen 29.08.2021. Merknader og innspill sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller til .

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Geir Pedersen på telefon 90 97 16 08 og e-post .

Åpen kontordag

Vi inviterer til åpen kontordag den 19.08.2021 mellom kl. 13.00 og 18.00 i Stor-Elvdal kommune Besøkssenteret, Koppang, Storgata 107, 1.etg. Der vil Statens vegvesen være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill. Covid-19 pandemien
krever fortsatt aktsomhet, avstand og oppmerksomhet på symptomer.