Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

18. februar 2015 vedtok Kristiansand bystyre enstemmig kommunedelplanen for Rv41/rv451 Ny veg til Kjevik.

En kommunedelplan bestemmer overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen: Valg av endelig trasé, plasseringer av kryss, vegstandard, bruk og vern av arealer nær vegen og byggegrenser er sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan.

Bystyrets vedtak

  1. Bystyret vedtar kommunedelplan for rv. 41/ rv. 451, ny veg til Kjevik alternativ C6D med plankart og bestemmelser sist datert 7.januar 2015. (48/3) 
  2. Utover forhold som framgår av planbestemmelsene må følgende gjennomføres ved utarbeidelse av reguleringsplan: 
    1. Behov for arkeologiske undersøkelser på sjø og land må avklares med ansvarlig myndighet. Hensyn til kulturmiljø og landskap skal søkes ivaretatt. (50/1) 
    2. Hensyn til naturmiljø må vurderes og så langt som mulig ivaretas. Dette gjelder særlig ved utfylling og tiltak i sjø, tiltak som kan berører gyteområde for sjøørret i Timenesbekken, svartorsumpskogen på Kjeviksida av Tovdalselva, biologisk mangfold i elvedeltaet og slåttemarker sørvest på Kjevik. (48/3) 
    3. Den nye broa prosjekteres med minst like stor seilingshøyde som den eksisterende brua litt lenger nordøst i Tovdalselva. (enstemmig)

 Se sluttbehandling og dokumenter på Kristiandsand kommunes nettsider

Rv. 41 Timenes - Hamresanden