Ny rv. 41 planlegges som tofelts veg med vegbredde på totalt 12,5 meter. Ved Timenes utvides eksisterende rundkjøringer. Mellom Timenes og Hamresanden planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

I Lauvåsenkrysset beholdes dagens rundkjøring. Eksisterende rv. 41 mot Hamresanden legges i kulvert under ny rv. 41 nord for helsehuset på Lauvåsen. Gjennom Moneheia bygges en 1,3 km lang ettløpstunnel med 400 meter rømningstunnel i hver ende.

Brua over Topdalselva planlegges med to kjørefelt og gang-/sykkelveg. Ny rv. 451 ligger langs Topdalselva/Topdalsfjorden delvis på land og på fylling i elv/sjø fram til ny rundkjøring ved terminalbygg på flyplassen.

By- og miljøutvalget vedtok 16.08.2018 å legge reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn, med høringsperiode 07.09.18 – 19.10.18.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Kristiansand bystyre 26. februar 2020.

Her kan du se fremdriftsplan for planleggingen.

Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 41
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Uavklart

Rv. 41/ rv. 451 Timenes–Kjevik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Rigedalen 5, 4626 Kristiansand S
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Stig M Berg-Thomassen

Prosjektleder
Telefon:
97 58 39 88
E-post:

Ragnhild Haslestad

Planleggingsleder
Telefon:
95 05 31 43
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: