Hensikten med planen er å legge til rette for ny veg mellom Timenes og Kjevik lufthavn.

I etterkant av høringsperioden, og i forbindelse med oppstart av revisjonsarbeidet for Nasjonal transportplan 2022-2033 har Statens vegvesen gjennomgått planporteføljen med sikte å redusere kostnader og øke nytten. Dette er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Det er gjennomført systematiske optimaliserende analyser (SPA) av prosjekter på kommunedelplan- eller reguleringsplannivå og utarbeidet og kvalitetssikret nye kostnadsoverslag.

SPA gjennomgangen har tydelig vist at grepet med å få trafikken bort fra Hamresanden og legge vegen i tunnel under Moneheia er en viktig nøkkel for å løse prosjektets effektmål. Forenklet vegstandard knyttet til tunnel og redusert antall kjørefelt på hele strekningen gir et kostnadskutt som monner.

Forslaget til reguleringsplan er derfor justert på følgende områder som følge av SPA-analysen:

  • Redusert vegbredde fra firefelts veg til tofelts veg med midtrekkverk fra Timenes til Lauvåsen. Vegen er fortsatt dimensjonert for 80 km/t.
  • Planlagt lokalvegbru ved Lauvåsen erstattes av kulvert under ny tofelts rv.41.
  • Toløpstunnel endres til ettløpstunnel med bred midtoppmerking. Tunnelen får 400 meter rømningstunnel i hver ende for å ivareta tunnelsikkerheten og være i samsvar med vegnormalene.
  • Eksisterende rundkjøring i Lauvåsenkrysset beholdes og tilpasses justert tofeltsløsning.
  • Eksisterende g/s-bru over rv.41 ved Lauvåsenkrysset beholdes. 

Endringene ligger innenfor samme trasé som tidligere reguleringsplanforslag for firefeltsløsningen. Prosjektet er redusert i omfang, og konsekvensene av tiltaket er derfor mindre enn tidligere. Fagrapportene er derfor beholdt som utlagt til offentlig ettersyn.

Planbeskrivelse er kun revidert for relevante tema i kapittel 7. Plankart, bestemmelser og tegninger er revidert i samsvar med endringen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Kristiansand bystyre 26. februar 2020.

Planen lå til offentlig ettersyn 07.09.2018–19.10.2018

Rv. 41 Timenes - Hamresanden