Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Her får du en oppdatering om arbeidet som er gjort så langt og hva som er planlagt å gjøre måneden som kommer.

Generelt om arbeidene

I februar ble det gjort mye arbeid sør for Timeneskrysset. Vi har montert sikring mellom veg og arbeidsområde, gravd av masser for å gjøre plass til ny veg og hatt tre sprengninger med tilhørende stenging av E18 og vegene rundt. Det ble også utført nødvendig omlegging av vannledning i forbindelse med vegutbyggingen.

Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra Statsforvalteren angående arbeidet i Timenesbekken på nordsiden av E18, derfor fortsatt stillstand der.   

Det har blitt satt ut sikring på vestsiden av deler av rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen. Her skal det graves og sprenges for vegutvidelse samt ny gang- og sykkelveg. Her kommer det til å bli mer aktivitet på begge sider av vegen i månedene fremover.

På Hamresanden har det ikke vært nevneverdig med aktivitet, men i løpet av mars vil det kunne bli aktivitet på begge sider av vegen når stikkrenne under rv. 41 skal forlenges.

Trafikkomlegginger

Det blir også i mars endret kjøremønster for gående og syklende mellom kulvert under E18 og Barstølveien, dette grunnet pågående arbeid med fjellskjæring ved rundkjøringen. Det kan være behov for sprengningsarbeid langs rv. 41, noe som vil medføre behov for korte stans av trafikken i området.

I løpet av mars vil det være behov for å stenge Barstølveien nederst ved rundkjøringen mot E18 noen netter. Sørlandsparken Næringsforeningen skal varsles om dette direkte fra entreprenøren (TT Anlegg AS), og det vil komme mer informasjon om trafikkomlegginger i forbindelse med dette på Facebooksiden til prosjektet

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg på sørsiden av E18 samt langs rv. 41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen. Hvis det blir behov for sprengningsarbeid langs rv. 41 vil dette også kunne medføre noe støy.

Nattarbeider

Det vil bli noen netter med utsetting av sikring langs arbeidsområdene, både i og rundt Timeneskrysset, mellom Timeneskrysset og Lauvåsen og på Hamresanden.

rv41 status mars 2023
Arbeid med utvidelse ved E18 og Barstølveien. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder