Varsel om oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen varsler i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 at det settes i gang planarbeid for detaljregulering av gang- og sykkelveg langs rv. 42 Hovlandsveien på strekningen Eigerøy bru–Nyåskaiveien. Vi ber derfor om innspill til arbeidet innen 29.04.2019.