Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I løpet av 2024 skal Vegvesenet bygge ny miljøgate i Gran. Lokalvegen vil gjøre det tryggere for folk i Gran.

Miljøgata i Gran
Den nye miljøgata vil gjøre det tryggere og triveligere for folk som ferdes i Gran.

Reguleringsplanen ble endelig vedtatt 13. juni 2013. Planen bygger i hovedsak på kommunedelplanen for sentrum. Dette medfører at fv.2300 blir liggende delvis i ny trasé (sør) og delvis i tidligere trasé for rv.4 (nord) gjennom Gran sentrum. I den søndre, flate delen av planområdet er det tidligere myr og svært dårlige grunnforhold.

Plass til både folk og biler

Fv.2300 Miljøgate Gran er en del av avlastet vegnett etter omlegging av rv.4 gjennom Granstunnelen. Den vil være omkjøringsveg ved tunnelstenginger. Vegen bygges med normalbredde på 6,5 m. I tillegg kommer gang- og sykkelveg, fortau og grøntrabatter. Vegen dimensjoneres for modulvogntog, med gateutforming tilpasset fartsgrense 40 km/t og ÅDT 6000 kjøretøy/døgn. Dette innebærer prinsippløsninger med delvis blandet trafikk og kryssing i plan.

Med parsell fv.2300 Miljøgate Gran vil det bli etablert sammenhengende tilbud for gående/syklende, med godt definerte krysningspunkter i alle tverrforbindelser. Smalt gatetverrsnitt og rundkjøring innbyr til lav hastighet. Prinsippene om universell utforming legges til grunn ved alle tiltak innenfor planområdet, for hele transportsystemet, slik at de kan benyttes av flest mulig.

To etapper

I arbeidet med planleggingen er det tatt høyde for etappevis bygging. Parsell fv.2300 Miljøgate Gran er delt i to etapper:

  • Etappe 1 starter i sør fra eksisterende fv.2300 ved Morstadbekken, profil 1090. Ny veg legges i traséen til dagens Hovsgutua og kobles inn på eksisterende fv.2300 igjen nord for dagens rundkjøring, ved profil 1470. Totalt ca. 380 meter. Dagens rundkjøring mot Storgata fjernes og det bygges nytt X- kryss i profil 1375 for sammenkobling av fv.2300/Hovsgutua/Smiegata. Etappe 1 er viktig for Gran kommune å få gjennomført da det gir bedre helhet ut bedre muligheter for utbygging av sentrumsområdet.

Grunnet dårlige grunnforhold i området skal etappe 1 bygges med metoden dypstabilisering. Dette gjelder oppbygging av veg, GS-veg og fortau. Metoden er beskrevet av Innlandet fylkeskommune og valgt av fylket og kommunen. Deler av eksisterende veg skal masseutskiftes før vegen dypstabiliseres ved at det freses inn bindemiddel (bitumen) 25 cm ned i vegkroppen. Deretter legges to lag asfalt. Metoden er en forenklet løsning i forhold til gjeldende krav i normaler og håndbøker.

  • Etappe 2 følger dagens vegtrasé fra profil 1470 til 1740, totalt 270 meter. Jernbanegata åpnes opp og kobles inn på en ny rundkjøring mellom fv.2300, Hovsvegen og Jernbanegata.

Nye rør og ledninger

I tillegg skal det i denne entreprisen bygges en forlengelse av Storgata i Gran sentrum, som utføres for Gran kommune. Kommunalt vann- og avløpsanlegg, herunder overvannsanlegg, skal legges om og det legges om tele/fiber, høyspent og fjernvarmeledning.

Anlegg med lave utslipp

Prosjektet er et pilotprosjekt i Statens vegvesen for utslippsfri anleggsplass. Dette innebærer store begrensning på bruk av fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom bruk av utslippsfrie løsninger for anleggsdrift og transport. Det stilles krav til at alle gravemaskiner og alle maskiner/kjøretøy til masseflytting skal være 100% utslippsfrie. Av øvrige maskiner og kjøretøy skal 50% være utslippsfrie.

Bygger i 2024

Anskaffelsesperioden er fra mai 2023 til desember 2023.

Byggeperioden vil være fra starten til slutten av året 2024. I byggeperioden vil det være behov for å bruke omkjøringsveger, som annonseres på forhånd.

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense – Jaren ble det satt av penger til bygging av Gran miljøgate. Finansieringen tilsvarer 66 millioner kroner i 2022-verdi.

miljøgate gran 1.pdf

Aktuelt for fylke(r): Innlandet