Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut forslag til endring av reguleringsplan for rv.4 Holmen bru på høring og offentlig ettersyn.

Dette gjøres i samarbeid med Gran kommune og entreprenør Hæhre Isachsen. 

Bakgrunn

Bakgrunnen for den nye planendringen er at dagens rv. 4 må senkes mer enn det som fremkom i forrige planendring av 2020. Tilstøtende adkomstveg vil dermed få for bratt stigning i kryss med dagens rv. 4, og dette medfører en lite trafikksikker løsning.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge om eksisterende rv.4/fremtidig fv.2300 for å sikre en trafikksikker og gjennomførbar løsning. Tiltak og arealbruk i reguleringsendringen som foreslås er veldig likt tiltak og arealbruk i opprinnelig vedtatt av plan av 2015.

Høringen vil foregå i perioden 30.09-28.10.2022 og vil ta høyde for innspill hos private og regionale myndigheter, samt gi mulighet for besvarelse på oppklarende spørsmål fra berørte parter. Endringen planlegges gjennomført som en del av vegprosjektet rv.4 Roa-Gran grense som nå er under bygging.

Kommentarer og innspill

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan innen 28.10.2022 sendes via e-torg/Altinn, og på e-post til eller i brev merket «Mimenr 18/213506_Planendring rv.4 ved Holmen bru» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av kommentarer/ innspill sendes til  eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen ved plan- og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, e-post

Hæhre Isachsen ved prosjekteringsleder Christian Halland, e-post

Statens vegvesen i samarbeid med Hæhre Isachsen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Plandokumenter

Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av: 

Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen