Det er flere årsaker til at motorvegbyggingen på rv. 4 ender midt på et jorde på Hadeland.

Dette skriver Ingunn Foss, prosjektdirektør i utbyggingsområde sørøst i et tilsvar til Nettavisen som nylig publiserte en artikkel om rv. 4-utbyggingen. Foss sitt tilsvar er lagt til i bunnen av artikkelen i Nettavisen.

Rv. 4 er et av flere vegprosjekt i Norge som av ulike årsaker har stoppet opp. Ofte er det manglende finansiering og uenighet om vegvalg som ligger bak. Slik fungerer til tider vegdemokratiet i Norge. Engasjementet når ny veg skal bygges er stort. La oss derfor få rydde opp i framstillingen om rv. 4.

Utbyggingen av rv.4 på Hadeland er delt i to. Etappe 1 ble åpnet 2017. Nettavisen hevder uenighet om sluttregningen mellom entreprenøren NCC og Vegvesenet er en av årsakene til at etappe 2 ikke er i gang.

Dette er feil

Årsaken til at vi ikke er i gang med anleggsarbeidet nå, skyldes at Stortinget ikke har fått finansieringsopplegget til behandling enda. Det skyldes særlig to forhold.
  • I 2015 var forslaget til finansiering av Roa - Lygna klart til behandling i kommunene Lunner og Gran. Et nytt flertall i Gran kommune ønsket etter lokalvalget i 2015 å forlenge ny rv. 4 forbi skistedet Lygna slik at bommen kunne plasseres nord for Lygna. Det gjorde det nødvendig med ny runde om reguleringsplanen.
  • I 2019 vedtok Gran og Lunner forslaget til finansiering av strekningen Roa - Lygna. Høsten 2019 ønsket Samferdselsdepartementet svar på hvordan det ville slå ut på bompengeinnkrevingen på rv. 4 om vi fjernet bommen på den lokale sidevegen.
Nettavisen skriver at det er hytteeiere på Hafjell og Sjusjøen som har nytte av motorvegen forbi Gran, og at lokalbefolkningen har liten nytte av denne.

Dette er feil

Vegen var svært ulykkesbelastet og sterkt ønsket lokalt. Den nye vegen har fjernet svært mange trafikkfarlige kryss og private avkjørsler.
Gjennomgangstrafikken i tunnel under Gran sentrum gir bedre bokvalitet og sentrumsutvikling.

Lokale bønder har fått en tryggere hverdag og bedre tilgang til jordene med nye driftsveger og gammel rv. 4 som lokalveg.
Den 9,3 kilometer lange motorvegen forbi Gran sentrum sparer tid og penger for den viktige næringstransporten fra Raufoss.
Nettavisen skriver at etappe 2 på rv. 4 Hadeland ikke nådde opp på listen til samferdselsministeren over koronatiltak.

Dette er feil

Dette er en liste over mindre drifts- og vedlikeholdstiltak i regi av Statens vegvesen, og ikke store nye prosjekter.
Målet er å kutte kostnader og øke nytten for hele strekningen.
Nettavisen gjør et poeng av at det tar like lang tid å kjøre E6 mellom Lillehammer og Oslo som rv. 4, til tross for flere tiår med motorvegutbygging på E6.

Dette er feil

Årsaken til at Google angir at det tar like lang tid å kjøre strekningen Oslo-Lillehammer er vegarbeidet som pågår mellom Hamar og Mjøsbrua på E6. Uten vegarbeid er det 15 minutter raskere å kjøre E6. Når Nye veier AS åpner E6 fra Hamar til Mjøsbrua, blir det enda raskere å kjøre E6.

Fra Roa til avkjøringen til Gardermoen er vegen felles for E16 og rv. 4. Nettavisen skriver at det er ekstremt mye trafikk der i helger og ferier, og at det ut fra dette kun er behov for motorveg i helgene.

Dette er feil

Offentlige trafikkmålinger viser at det de tre siste årene i snitt har helgedøgntrafikken vært lavere enn yrkesdøgntrafikken:
9.582 mot 11.141 kjøretøy på målepunktet ved Roa sør.
På rv. 4 sør for Gran sentrum er bildet det samme. Det er mindre helgetrafikk enn yrkesdøgntrafikk.

Vegen videre for rv. 4

Statens vegvesen er i gang med arbeidet med å lage en helhetlig vegplan for strekningen Mjøsbrua-Oslo. To konsulentgrupper skal gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av strekningen nå i vår. Målet er å kutte kostnader og øke nytten for hele strekningen.
 
Slik kan delstrekninger på vegen prioriteres. Behovet for ny veg er særlig stort i nord og sør. Vegen er blant annet svært viktig for industrimiljøet på Raufoss. Vegvesenet vil ha med seg kommuner og næringsliv på strekningen i arbeidet med ny rv. 4.
 
Strekningen Roa - Lygna er allerede prioritert i gjeldende NTP. På Hadeland er vi klar til å lyse ut jobben når vi får klarsignal fra Stortinget. Slik kan ny rv. 4 bygges ferdig fram til Roa, og vegen gjøres tryggere og raskere opp mot Lygna.
Prosjektdirektør Ingunn Foss Statens vegvesen, utbyggingsområde sørøst. (Foto:Jorun Sætre/Statens vegvesen)
Ingunn Foss, prosjektdirektør i Statens vegvesen, utbyggingsområde sørøst, imøtegår flere påstander i en kommenterende nyhetsartikkel i Nettavisen om rv. 4. utbyggingen. ( Foto: Jorun Sætre/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken