Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lagt plan for fv. 2300 Roalinna, Kildalkrysset-Roa stasjon ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er 20.11 2022.

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Lunner kommune, og med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak. Planen er en konkretisering av områderegulering for Roa (ikrafttredelsesdato 08.03.2022).

Tiltakene på strekningen vil gjennomføres som en del av prosjektet Rv. 4 Roa-Gran grense. Vegen vil forbli fylkesveg etter ferdigstillelse av tiltakene.

Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens Roalinna på strekningen mellom Kildalbygget og Roa stasjon ikke har tilfredsstillende vegstandard, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet. Det er derfor ønskelig at det nå reguleres en ny kryssløsning ved Nordliagutua og sammenhengende gangforbindelse mellom sentrum og stasjonen.

Det planlegges for å bidra til å forbedre tilbudet for gående langs Roalinna, og øke attraktiviteten for de myke trafikantene langs strekningen. Det etableres et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa stasjon, dette vil bedre tilretteleggingen, og gjøre det lettere og tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette skal også bidra til at de kjørende får mer fokus på behovene til myke trafikanter, noe som kan føre til redusert fart og et tryggere trafikkmiljø.

Du kan lese mer om planene i vedlagte dokumenter.

1. Følgebrev (PFD) 

2. Plankart (PDF) 

3. Planbestemmelser (PDF) 

4. Planbeskrivelse (PDF) 

5. ROS-analyse (PDF) 

6. Tegningshefte (PDF) 

7. Merknadsbehandling (PDF) 

8. Planinitiativ (PDF)