Aldri før har et vegprosjekt vært så nær målet om 100 % utslippsfritt anleggsarbeid som Vegvesenet og Anlegg øst vil være med ny miljøgate i Gran.

Det går en linje fra klimatoppmøtet i Dubai til miljøgata på Gran. Onsdag 13. desember ble deltakerlandene enige om en omstilling fra fossil til fornybar energi. Uka etter var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på Gran for å avduke en nettstasjon. Den vil være navet i ladesystemet som skal sørge for at den elektriske maskinparken til Anlegg øst kan jobbe effektivt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Statens vegvesen viser vei på hva man kan få til for å få ned utslipp fra veganlegg. - Det passer bra å bygge miljøgate med elektriske anleggsmaskiner,  mener  Nygård som tente et juletre på Gran med strøm fra ladeanlegget til Hafslund.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Statens vegvesen viser vei på hva man kan få til for å få ned utslipp fra veganlegg. - Det passer bra å bygge miljøgate med elektriske anleggsmaskiner, mener Nygård som tente et juletre på Gran med strøm fra ladeanlegget til Hafslund.

- Vi må få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Derfor har regjeringen de siste to årene gitt tilskudd til flere pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene utslippsfrie. Et av disse er bygging av miljøgate på Gran med elektriske anleggsmaskiner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En nettstasjonene, to stasjonære hurtigladere, tre mobile batterihengere og en hydrogenstasjon skal sørge for nok strøm til den elektriske maskinparken som skal brukes i anleggsarbeidet på fylkeveg 2300 i Gran sentrum. I tillegg skal det etablere fire kjøretøyladere til personbiler.

- Statens vegvesen viser her vei på hva man kan få til, og dette er et eksempel til etterfølgelse. Det passer bra å bygge miljøgate med elektriske anleggsmaskiner, sier Nygård.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør Martin Lundby i Hafslund, og ordfører Gunn Elisabeth Alm Thoresen i Gran kommune var også til stede.

Pilotprosjekt

Miljøgata på Hadeland er et av Samferdselsdepartementets 22 pilotprosjekt for utslippsfrie anleggsplasser. I midten av januar starter anleggsarbeidet. Miljøgata skal etter planen være ferdig før jul 2024.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør signerte kontrakten fir miljøgata i Gran. Assisterende prosjektleder Pål Steinar Karlsen i Prosjekt Vestoppland var med som bistand.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør signerte kontrakten fir miljøgata i Gran. Assisterende prosjektleder Pål Steinar Karlsen i Prosjekt Vestoppland var med som bistand.

- Vegvesenet skal levere på klima- og miljømålene i 2030. Fossilfrie ferjer og elektriske kjøretøy viser at Norge er i verdenstoppen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Lave utslipp - høye mål

Anlegg Øst har bygd ny veg i Gran kommune før. Med elektriske maskiner blir det garantert mindre bråk og mindre utslipp. (Foto: XO media)
Anlegg Øst har bygd ny veg i Gran kommune før. Med elektriske maskiner blir det garantert mindre bråk og mindre utslipp. (Foto: XO media)

Sammenlignet med store milliardprosjekt som E39 Rogfast, E18 Vestkorridoren og Rv 555 Sotrasambandet er den 650 meter lange miljøgata et lite vegprosjekt.  Men erfaringene fra Gran vil være svært viktig i arbeidet med å nå målet om 55 prosent kutt i utslipp av klimagasser fra vegprosjekt før 2030 sammenlignet med 2020.

I oktober vedtok ledermøtet i Vegvesenet handlingsplanen for kutt i direkte klimagassutslipp fra vegprosjekt.  Vegvesenet vil kreve nullutslipp av klimagasser for nye vegprosjekt som lyses ut fra 2027.

Look to Gran

En viktig utfordring er å sørge for at ladestasjonene får nok strøm til å lade de elektriske anleggsmaskinene.

- Skal vi levere på nullutslipp i anleggsfasen må vi ha et godt samarbeid med industrien og leverandører.  Derfor er prøveprosjektet på Gran så viktig, sier vegdirektøren.

Sammen med visekonsernsjef Martin Lundby i Hafslund skrev vegdirektøren under en forsknings- og utviklingsavtale for å sikre at erfaringene fra miljøgata blir satt i system.

Strenge krav

Da vegvesenet lyste ut arbeidet i Gran i mai 2023, ble det stilt krav om alle gravemaskiner og lastebiler skulle være 100 prosent utslippsfrie. For andre kjøretøy og maskiner var kravet 50 prosent.  De strenge klimakravene gjør at om lag 90 prosent av anleggsarbeidet vil skje uten utslipp av CO2.

Dette skal bygges:

  • 650 meter miljøgate
  • 200 meter kommunal veg
  • 1350 meter gang, sykkelveg og fortau
  • 3000 meter VA- og kabel-grøfter.
  • I tillegg skal 5500 m2 dypstabiliseres.

Det siste punktet må gjøres med en dieseldrevet maskin, da det ikke er utviklet elektriske maskiner for dypstabilisering.

Hydrogendrevet ladestasjon

Vegvesenet har samarbeidet med Hafslund for å sikre nok strøm til ladestasjonene. Målet er å gjøre ladingen så effektiv som mulig. Det er viktig at anleggsmaskinene kan arbeide og ikke står i ladekø.

Vegvesenet og Hafslund skal også prøve ut en hydrogendrevet ladestasjon som leverer strøm til en av ladevognene.

- Dette er et viktig prosjekt for Hafslund og vår satsing på utslippsfrie byggeplasser. Vi har stor tro på at hydrogenstasjonen vil fungere godt. Det gir uante muligheter til å lade mobile ladehengere og elektriske anleggsmaskiner, også i strømløse områder, sier visekonsernsjef Martin S. Lundby i Hafslund.

Mye å hente

Det er store klimagassutslipp knyttet til bygging av nye veier. På et typisk veianlegg kommer 20 % av klimagassutslippene fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og til transport av materialer og masser. De resterende utslippene er indirekte og kommer fra produksjon av materialer som betong, stål og asfalt. Statens vegvesen her som mål å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp med 55 % i perioden 2020-2030.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet